Genealogie
Van der KROGT en Van der KROFT

Email! Naar de Beginbladzijde

Disclaimer & Copyright

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bestemd voor persoonlijke (privé) en niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt bekomen via deze website op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan de samensteller hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. De samensteller kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

Wet bescherming persoonsgegevens

De persoonsgegevens van levende personen zijn ontleend aan: De foto's van levende personen zijn mij voor gebruik op de website toegezonden door de betrokkenen zelf (of door hun ouders) of zijn door mij van een webpagina gekopieerd met (stilzwijgende) toestemming van de betrokkene.
Ik ga er van uit dat deze toezending van persoonsgegevens de volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (in werking getreden op 1 september 2001) bedoelde ondubbelzinnige toestemming is om betreffende gegevens op de website te gebruiken, ook wanneer deze toestemming niet expliciet in de brief of het e-mailbericht verwoord is. Mocht U echter wensen dat Uw persoonsgegevens, geheel of gedeeltelijk, worden verwijderd van de website, neem dan contact op met de samensteller, e-mail peter@vanderkrogt.net. Ik neem dan zo spoedig mogelijk maatregelen om de betreffende gegevens van de openbaar toegankelijke website te verwijderen.

Verwijzingen naar andere sites

De samensteller is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt U dat melden. Ik neem dan zo spoedig mogelijk maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.
© 1999-2002 Peter van der Krogt