Kwartierstaat Van der Krogt-Van der Sman

vorige GENERATIE XIV volgende
BeginpaginaDeze pagina behoort in een frame. Bent u uit het frame? Klik dan hier voor inhoudsoverzicht, e-mail adres e.d.

Aanvullingen en correcties, hoe gering en schijnbaar onbelangrijk ze ook zijn, zijn altijd welkom.8448 Jan Claesz. Vercroft (van Crocht), als ambachtsbewaarder van de Dijkpolder onder Maeslandsluys vermeld op 16 februari 1541. Welgeboren man van Delfland (keuren 1561 en 1572). Hij woonde in de Duifpolder in het ambacht Dorp aan de Gaag tegenover het Huis ten Dorp, in dit ambacht bezat hij in 1555 12½ morgen land en gebruikte hij nog eens ruim 7 morgen, waarvan twee morgen aan zijn stiefkinderen behoorden, verder had hij land in Maasland, als schepen van Dorp vermeld 26 januari 1550 en 18 juli 1561, hij was in 1561 taxateur van de 10e penning.
  Kinderen, volgorde onbekend:
 1. Claes, overl. tussen 13-1 en 24 februari 1593, bouwman aan de Holyweg in Vlaardingerambacht, waar hij in 1568 een huis met 14 morgen 5 hond eigen land en ca. 24 morgen bruikwaar gekocht had, huwde 1e met Maritge Jorisdr., overl. kort voor 25 januari 1587; hij huwde 2e met Neeltge Andriesdr.; zij hertr. huw. voorw. Delft 19 augustus 1593 met Pieter Allertsz. van der Houff.
 2. Gerrit (4224).
 3. N.N. (verm. dochter), huwde met Cornelis Dircksz. de Graeff (ook van Rijn), schepen van Dorp. Hij wordt met Gerrit Jansz. Vercroft vermeld als bloedvoogd van de zoon van Claes Jansz. Vercroft.

9056 Claes Pietersz. Colijn, won. Stompwijk, betaalde 10de penning in 1544, welgeboren man van Rijnland 1564, ingezetene van Wilsveen 14 januari 1568.
[Pr. II, 321].
  Vader van 4528.

9060 Neel Jorisz. (Jonge of Oude), won. Stompwijk, betaalde 10de penning in 1544 en 1558.
[Pr. II, 321].
  Vader van 4530.

9216 Aernt Cornelisz., in 1561 gebruiker van 2 morgen land van de graaf van Arenberg, waarop een eigen huis staat, gelegen in Opstal bij Naaldwijk.
  Kinderen:
 1. Adriaen Aertsz., in 1586 won. in Opstal, begr. Naaldwijk 31 december 1616, huwde De Lier 1581 met Neeltgen Franssendr.
 2. Pieter Aertsz. Spronsen, in 1586 wonende op de Korte Broek in Naaldwijk. Hij huwde met Claesje Jansdr.
 3. Jan Aertsz. (4608), huwde Naaldwijk 5 februari 1575 met Marritgen Amsemsdr.

9240 Pieter Florisz. Couck, beleend 1585, overl. 1602.
[O.V. 1972, 190].
  Kinderen:
 1. Jan.
 2. Willem (4620).

9248 Simon Dircxsz. Mostert, huwde met:
9249 Neeltje Jans, zij huwde 2e met Claes van der Wael.
[Pr. I, 95].
  Ouders van 4624.

9782=14.788 Jan Jan Cors den Ouden, won. in 't Woudt, welgeboren man van Delfland [OAD], testeerde 13 februari 1588 [G.A.D., Not. Arch. 1517, f. 39v), overl. voor 18 mei 1591, huwde met:
9783=14789 Maritge Jans.
voor 18 mei 1591 (G.A.D., Recht. Arch. HvD aanw. 1892 IXd, f. 110v): Jan Jan Cors, voor hemzelf en als voogd van de weeskinderen van Pieter Jans, Hendrick Jans voor hemezelf, Cornelis Dircxz. als man en voogd van zijn huisvrouw, met Jan Jans Cors als voogden van de kinderen die dezelve Cornelis Dircxz. geprocureerd heeft bij Leentgen Jans - allen erfgenamen van zal. Jan Jans Cors, transporteerden t.b.v. Cornelis Lenerts als man en voogd van Maritgen Jans, mede-erfg., 4/5 parten van 9 morgen land in Woutharnasch.
12 juni 1636 (G.A.D., Recht. Arch. HvD aanw. 1892 IXf, f. 225): Comp. Jan Jans bierkruier buiten de watersloot te Delft, Cornelis Jans Kraenkindt, de kinderen van Arijen Jans bierkruier en het weeskind van Marijtgen Jans, te zamen kinderen en kindskinderen van Jan Jans Kors; Jan Willems tot Schipluiden, Heijmen Jacobs getr. met Marijtgen Cornelis, Lenert Cornelis van Dorp, te zamen kinderen van Marijtgen Jans; Dirck Cornelis Tou, Pieter Cornelis Tou, Pieter Jans timmerman, getr. met Marijtgen Cornelis Tou, marijtgen en Neeltgen Cornelis Tou, te zamen kinderen van Leentge Jans, wed. van Cornelis Dircks Tou; en Isbrant Pieters op 't Wout, enige zoon en erfg. van Pieter Jans; alle erfg. van Heijndrick Jans, gewoond hebbende op 't Wout.
[O.V. 298]
  Kinderen (attesteren in 1610 over familie):
 1. Jan Jan Cors, geb. 1546, vermeld 1591.
 2. Marijtgen Jans (4891=7395), huwde met Cornelis Lenertsz., geb. 1552
 3. Leentge Jans, huwde met Cornelis Dircksz. Thou.
 4. Pieter Jans, overl. voor 1591.
 5. Hendrick Jans, vermeld 1591, overl. voor 12 mei 1636 zonder nakomelingen, neven en nichten erven.

10.584=12.816=12.856 Adriaen Wiggersz., landbouwer en grondeigenaar te Berkel, overl. tussen 1555 en 1557; huwde met:
10.585=12.817=12.857 Maritgen Arentsdr., overl. tussen 2 juni 1578 en 16 april 1588, zij huwde 2e met Pieter Danielsz., wedr. van Leentgen Cornelisdr.
[N.L. 1984, kol. 80]
  Ouders van 5292=6408=6428.

10.592=15.120=15.160 Jan Jacobsz., won. te Wassenaar, overl. ca. 1542; huwde met:
10.593=15.121=15.161 Claesgen Gerijtsdr., overl. na 20 september 1556.
Jan Jacobsz. zoon van Jacob Jan Gerytsz.z. bleef de erfhuur schuldig van het huis dat zijn vader in eeuwigdurende erfpacht verkregen had. Hij gaf daarom op 2 juni 1529 een formele schuldbekentenis af (A.R.A., Recht. Arch. Wassenaar, aanw. 1900, VII, nr. 3). De halve erfpacht werd na akkoord van 27 mei 1556 (id.) op 5 juni 1556 door Anthonis Jansz. (Oud-Arch. Wassenaar nr. 1694), de andere helft op 17 mei 1591 door Aryen, Cornelis en Huych Thonisz. afgekocht (Oud-Arch. Wassenaar nr. 1695).
Een akte van attestatie op 1 oktober 1556 voor het gerecht van Rijswijk verleden (Oud-arch. nr. 1701) vermeldt hoe ten overstaan van voornoemd gerecht op 10 april 1535 'Jan Jacopssz. gegeven heeft sijn soon Tonis Janssz. te hylick sine woeninc ... ende dit voerscreven goet sal Tonis Janssz. ende Machtel Herpersdr. in een vrij coop hebben' voor 650 pond. Daarbij kwitanties van Jan Jacobsz. tot 1542, van zijn weduwe Claesgen Gerytsdr. tot 20 september 1556 (Oud-arch. nr. 1701). De aanhef van de eerste, een transfix, luidt: 'Ic Jan Jacobsen kenne ontfangen te hebben (van) Anthonys mijn zoen (de geleden) die Harper Dircksen (hem) van hilken goede (schuldig was)'. Mocht onze conjuctuur met betrekking tot de defectieve formulering juist zijn, dan dienen wij in Harper Dircksz. de vader van Machtelt Herpersdr. te zien en betreft de geciteerde passage diens huwelijksgift. Het charter van 20 september 1556 vermeldt nog, hoe de koop tot stand kwam 'ten tijde van thouwelyck van Anthonis Janszoon ende zijnder jegenwoirdiger huysvrouwe ende dat mit het accordt van de coop van de voors. wooinge tvoors. huwelyck gesloeten ende geaccordeert werde, dairoff zeecker brieven ende bescheyt gemaict es geweest die alsnu verlooren zijn'.
[citaat uit: De Navorscher 98 (1959/60), blz. 155-156 van J.F. Jacobs]
  Ouders van 5296=7560=7580.

10.594=15.122=15.162? Harper Dirksz., won. te Rijswijk (zie hierboven).
  Ouders van 5297=7561=7581.

10.738 Willem Jacobsz. Brasser, burgemeester van Schiedam, op 21 juni 1597 na de dood van zijn vader beleend met 1 1/2 morgen land bij de Brouckweg in Vlaardingerambacht (Jrb. O.V. 1956, 50), dit land werd op 8 mei 1655 door zijn erfgenamen verkocht.
Jacob Willemsz. Brasser huurde 4 morgen in de Brouckpolder in Vlaardingerambacht van het weeshuis te Schiedam in een kamp van 5 morgen waarvan die burg. Brasser toebehoord. Willem Jacobs Brasser Petri ad cath. 1605; vanwege het sterfhuis van zijn moeder het voorn. land ingehuurd 19 maart 1626; verkocht aan de erfgenamen van Jannetje Brassers 28 september 1640.
  Kinderen (zie Jrb. O.V. 1956, 51):
 1. Willem, hoogheemraad van Schieland, gecommitteerde raad ter admiratiteit te Rotterdam. Overl. voor 8 mei 1655. Zijn kinderen zijn:
  a. Agatha, huwde met Pieter Bres, overl. voor 1655.
  b. Maria, huwde met Cornelis de Booth, overl. voor 1655.
  c. Margaretha, ongehuwd, overl. na 1655.
  d. Adryana, huwde met Lodewyck Matieu, beiden overl. na 1655.
  e. Johanna, huwde met Jacob Wachtmans, overl. voor 1655.
 2. Frans, gecommitteerde raad van de staten van Holland en Westfriesland, huwde met Aechgen Jans. Kinderen:
  a. Cornelia, huwde met dr. Willem Brasser, overl. voor 1655.
  b. Catharina.
 3. Maria (5369), huwde met Govert Jansz. van Gesel.
 4. Elisabeth, huwde met Jan Cornelisz. Cruijssen.
 5. Margriete, huwde met Cornelis van der Dussen.

12.096 Hendrick Pieck (Pyeck), heer van Tienhoven en het Blauwe huis te Beesd, waarmee hij verm. in 1507 na de dood van zijn vader beleend werd. Hij leende 3 juni 1515 land te Buurmalsen (O.V. 1985, 50), verm. overl. tussen 30 december 1542 en 27 januari 1543. Hij huwde met Hadewich van Goor, bij wie hij 15 kinderen had. Voor zijn huwelijk had hij twee zoons bij:
12.097 Marya Corstendr.
[Van Klaveren 1991, blz. 5-7, nr. I; De Haas, blz. 150-153, nr. V; G.N. 1991, 634, 25/224]
  Deze twee zoons zijn:
 1. Otto, geb. verm. ca. 1500, vermeld sedert 12 maart 1540 tot 25 oktober 1572.
 2. Gijsbert (6048).
  Kinderen uit het huwelijk:
 3. Anna, geb. Culemborg half maart 1517, overl. 16 weken oud.
 4. Otto, geb. Giessen 1518, huwde met Christina Auverijn.
 5. Geertruyd, geb. Giessen 1520, huwde (huw.voorw. 19-10)-1544 met Nicolaas van Matenesse, ridder, heer van Lisse, overl. voor 1582, zoon van Jan van Matenesse en Maria van Assendelft.
 6. Wolfart, geb. Giessen 26 maart 1521, jong overl.
 7. Anna, geb. 17 april 1522, overl. Hernen 5 augustus 1570, huwde 1e met Arent Vijgh, burggraaf van Nijmegen, zoon van Dirk Vijgh en Siberta Pieck van Sleburg. Zij huwde 2e 1560 met Reinier van Wijhe, heer van Herne, overl. 1571, wedr. van Margriet van Egeren tot den Diesdonck, zoon van Joachim van Wijhe en Rutgera Vijgh.
 8. Johanna, geb. 1523.
 9. Arnolda, geb. 1525.
 10. Wolpherd, geb. Giessen 1526, overl. 1536.
 11. Johan (Jan), geb. Giessen nov. 1528, heer van Giessen en Wijnaard, overl. 1572, huwde met Maria van den Bouchorst, dochter van Adriaan van den Bouchorst en Engel of Beatrix Uiteneng.
 12. Arnoldus, geb. Giessen 23 april 1530.
 13. Gijsbert, geb. 1531, schepen van Deil in 1597, huwde 1e met Mechteld van Tuyl van Bulkenstein, dochter van Willem van Tuyll van Bulkenstein en Maria de groef van Erkelens. Hij huwde 2e met Wilhelmina van Scherpenzeel, dochter van Otto van Scherpenzeel en Theodora van Weerdenburg.
 14. Johanna, geb. 1532, jong overl.
 15. Henrica, geb. 1534.
 16. Aegidia, geb. 1535, non te Oudwijk, overl. 1 december 1613.
 17. Johanna, geb. 1539, abdis van het convent van St. Servaas te Utrecht, op 5 oktober 1624 beleend met Lisse, Giessen, Wijnaard en Zand, overl. 15 februari 1627.

12.098 Crijn (Quirijn) Andries, huwde met:
12.099 Margriet Crynen.
[Van Klaveren, blz. 8-9, nr. II.2]
  Ouders van 6049.

12.288 Adriaen Cornelis Sman, overl. Nootdorp ca. 1605/6 (van Adriaen Sman te beluijden 12 st.).
17 april 1619: Cornelis Arijens, Jan Arijens, Hillebrant Adriaens, Jonge Cornelis Adriaens, Annetge Cornelis nagelaten wed. van Jacob Adriaens Sman, Cornelis Gerrits man van Trijntge Arijens aan de ene zijde en Huijgh Adriaens aan de andere zijde. Hun vader en schoonvader liet na. Huigh ontvangt drie hond land in Tedingerbroek (A.R.A., Recht. Arch. Stompwijk 61, f. 186v-187v).
[O.V.]
  Kinderen:
 1. Cornelis, geb. ca. 1560, huwde 12 april 1587 met Neeltje Dirks.
 2. Jan, huwde met Maertgen Jacobs.
 3. Hillebrant (6144).
 4. Cornelis de jonge, huwde met Neeltje Lourens.
 5. Jacob, huwde met Anneken Cornelis.
 6. Trincken, huwde 9 januari 1594 met Cornelis Gerritse.
 7. Huijgh, huwde met Neeltje Doensdr.
 8. Wouter, overl. 1619.

12.808 Cornelis Romersz. Olshoorn, te Zevenhuizen, overl. ald. voor 5 februari 1621.
[Pr. VII, 63]
  Vader van 6404.

12.810 Lenaert N.N., huwde:
12.811 Maritgen Adriaensdr., huwde 2e met Hendrick Huybrechts.
[Pr. VII, 63]
  Ouders van 6405.

12.844 Jacob Cornelisz. van der Burch, brouwer in Delft, overl. ald. 21 januari 1570; hij huwde met:
12.845 Maritgen Mattheusdr. van Berendrecht.
[Zie nog O.V. 1978, 565; Pr. VII, 63]
  Ouders van 6422.

12.846 Mr. Willem Thielmansz. Van den Heuvel, brouwer, veertigraad in de vroedschap van Delft, begr. Delft 16 oktober 1558; huwde met:
12.847 Anna Jansdr. van Melisdijck.
[Pr. VII, 63]
  Ouders van 6423.

12.948? Adriaen Cornelisz., won. Ommoord, leenman van Wassenaar te Hillegersberg, overl. voor 22 maart 1586.
[Pr. III, 183].
  Vader van 6474.

13.184+? Vranck Willeboortsz. van Uytenbrouck, geb. tussen 20-2 en 2 maart 1554 (blijkt uit verm. leeftijd in handtekeningen in protocollen), notaris te Delft van 1591-1624, begr. Delft (Oude Kerk) 26 oktober 1624; huwde Delft 5 april 1592 met Maritgen Jans van der Dusche, van Breda, wed. van Hugo van Heusden.
[zie gegevens Uytenbroeck].
  Zoon uit dit huwelijk:
 1. Huych (Hugo) Vranckensz. Uytenbrouc, notaris?, huwde Delft 1614 met Agnies van Diemen, ook Agniesgen Bertelmees de Groot; zij hertr. Delft 28 december 1625 met Godtschalck Heijndrixsz. Boot, wed.
  Mogelijke bastaardzoon:
 2. Willeboort Vrancken Uuytenbrouck (6592).

13376 Pieter Beke Carelsz.
13377 Martijntje Jacobsdr. de Heij.
(Genealogie Carel Pieterse [de Heij], ouders van nr. I)
  Ouders van 6688.

13378 Jan Jansz. Wecksteen.
13379 Janneke Wecksteen ?.
  Ouders van 6689.

13.464 Jonge Pouwels Claesz. van der Speck, geb. ca. 1526/28, landbouwer te Rijswijk, overl. na 1602; huwde 1e met Barber Joris Dircxdr., huwde 2e met:
13.465 Maritgen Jacobsdr. (van der Speck).
[O.V. 1980, 319-322, nr. A.IV.,a.]
  Zoon uit 1e huwelijk:
 1. Jan.
  Kinderen uit tweede huwelijk:
 2. Cornelis (6732).
 3. Leendert.

14.354=14634? Gherit Jansz. (Vercroft).
[brief H. Janssen].
  Mogelijke vader van 7177=7317.

14.630 Adriaen Cornelisz. In de Dortwech, bouwman, huwde 2e met Aeltgen Ghysbrechtsdr., wed. van Willem Cornelisz. in de Poel; huwde 1e met:
14.631 Annetge Dircxdr.
[brief H. Janssen].
  Ouders van 7315.

14.832 Engel Jansz., woonde in 's-Gravenzande, hield leen Hontshol 69 in 1550 (3 morgen land in Noortland).
[brief H. Janssen].
  Vader van 7416.

14.836 Joost Adriaensz., in 1522 onmondig, in 1543 mondig, hield leen Hontshol 63.
[brief H. Janssen].
  Vader van 7418.

15.140 Mr. Gerrit Dircxz., dr. in de medicijnen, huwde met:
15.141 Catharina Arensdr.
[O.V., Parqui].
  Ouders van 7570.

15.264 Adriaen Huygensz., overl. tussen 27 september 1553 en 19 oktober 1560. Hij huwde:
15.265 Jannetgen N.N., overl. voor 19 oktober 1560.
[bron: Eering-1].
  Ouders van Jan Adriaen Huygenszz. Ham 7632.
volgende