Nederland

Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:
Witmarsum
gem. Súdwest Fryslân (Friesland)

It Fliet

Menno Simons


1879

Witmarsum -  Menno Simons   Witmarsum -  Menno Simons

Beschrijving

Stenen zuil, met vier tekstplaquettes aan de voet.

Opschriften

Ter gedachtenis
van
MENNO SIMONS
Geboren te Witmarsum 1496
1536 Menno's uitgang uit
het Pausdom
Drie eeuwen lang
vergaderden op deze plek
de doopsgezinden
van Witmarsum c.a.
Niemand kan een ander
      fundament leggen,
dan hetwelk gelegd is,
      namelijk Jezus Christus
1 Cor. 3:11

levenswoord van MENNO SIMONS
Naar luid der
overlevering sprak
Menno hier tot
zijne eerste volgers
Voor het monument staat een bakstenen muurtje met een oude gevelsteen met tekst:

Witmarsum mag te regt op menno simons roemen
En Nederland in hem zijn Kerkhervormer noemen
Hier was het daar hij stout het Priesterjuk verbrak
En in dit Huisje het eerst naar 't vrij geweten sprak

Informatiebord

Menno Simons Monument
Het Menno Simons monument staat op de plek van een klein huisje waar al in de zestiende eeuw dopers bijeenkwamen. In 1828 is het huisje vervangen door een vermaning met een koepeltje op het dak. Toen de doopsgezinde gemeente in 1876 verhuisde naar het dorp, is het oude kerkje afgebroken. Op de plaats van het kerkje is het Menno Simons gedenketeken opgericht. De steen met opschrift komt uit een muur van het oude kerkje. In 1983 en 2007 is het monument grondig opgeknapt.

Schuilkerken
Toen de godsdienstvrijheid in Friesland eind 16de eeuw toenam, werd de provincie een toevluchtsoord voor doopsgezinden van elders. Cultuurveschillen en verschillen in leer, leidden tot een grote versplintering. Hoogduitsers, Waterlanders (uit Holland), Vlamingen en Friezen hadden eigen gemeenten, bij de laatste twee zelfs nog onderverdeeld naar Oud en Jong gelovigen. Veel dorpen en steden telden daardoor in deze tijd meerdere doperse schuilkerken. Vanaf midden 17de eeuw kwam een omgekeerde beweging van fusies tot stand en nam het aantal vermaningen af.

Witmarsum
Witmarsum geniet bovenal bekendheid als geboortedorp van Menno Simons. Over de jonge jaren van de kerkhervormer is weinig bekend. Omdat hij Latijns kende en wat Grieks wordt aangenomen dat hij is opgeleid in een klooster. Nadat Simons in 1524 tot priester was gewijd, keerde hij terug naar zijn geboortegrond. Als pastoor in Witmarsum begon Simons te twijfelen aan de officiële katholieke leer en las hij voor het eerst zelf het Nieuwe Testament. In 1535 brak hij met de Rooms Katholieke Kerk.

English
Witmarsum is known primarily as the birthplace of Menno Simons. After his ordination to the priesthood in 1524, Menno Simons worked as a parish pirest in the village. Tradition had it that he also preached as the Elder in the village in a house where the anabaptists met. This Menno Simons commemorative monument now stands on the siteof this house.

Deutsch
Witmarsum kennt man vor allem als den Geburtsort von Menno Simons. Nach seiner Priesterweihe in 1524 arbeitete Menno Simons als Pastor in Witmarsum. Der Überlieferung zufolge predigte er auch als Ältester im Dorf, in einem kleinen Haus, in dem sich die Täufer trafen. An der Stelle, an der das Haus stand, befindet sich heute dieses Menno-Simons-Monument.

Opmerkingen

Het monument is onthuld in september 1879. In 2008 is bij het monument een sculptuurkerk gebouwd, het toelichtende informatiebord meldt in vier talen:

Deze plek houdt het ontstaan van de wereldwijde gemeenschap van mennonieten en doopsgezinden in gedachtenis. Begin 1536 brak Menno Simons (ca. 1496-1561), pastoor in zijn geboortedorp Witmarsum, met de rooms-katholieke kerk. Hij werd zo Nederlands enige (radicale) hervormer en eerste vormgever van de vredeskerktraditie.

Van 1828 tot 1879 stond op de plaats van het Mennomonument (onthuld in september 1879) een stenen kerkje dat een ouder schuilkerkje verving en in de volksmond "Minne Siemens oud preeckhuis" werd genoemd. Anders dan de oude gevelsteen bij het monument beweert, is het niet waarschijnlijk dat Menno hier ooit heeft gepreekt.

Op 13 september 2008 zijn het gerestaureerde monument en de nieuwe sculptuurkerk op het opnieuw ingerichte terrein ingewijd.

De open constructie van gekleurd staal op een bakstenen vloer - een 'replica' van het in 1879 gesloopte gebouw - symboliseert de veelsoortigheid van de mennonieten in alle windstreken. Hoezeer vervolgd in het verleden, en hoe verscheiden ook in het heden: zij hielden en houden eensgezind vast aan Menno's motto: "want niemena kan een ander fundament leggen dan er al ligt - Jezus Christus zelf" (1. Kor. 3:11).

Reacties

Reageer op dit beeld

Bronnen en verdere informatie

Aanklikbare trefwoorden:

Locatie (N.B. 53°5'56" - O.L. 5°28'54")

eXTReMe Tracker
Objectcode: FR25de; Opgenomen: 26 juli 2010
Van elk standbeeld hebben wij uit diverse hoeken foto's gemaakt en bovendien detailfoto's van de diverse teksten.
Als je deze foto's wilt zien of een of meer foto's wilt gebruiken, neem dan contact met ons op via het contactformulier met vermelding van de objectcode.
© Website en Foto's: René & Peter van der Krogt