Mens & Dier in Steen & Brons

Zoek op deze site:

Witmarsum

Provincie:

Gemeente:

Postcode:

Objecten:
Objecten:

Foto Adres Naam Kunstenaar Jaar
Gysbert Japiksweg 53 Hanen Jentsje Popma jaar?
Menno Simons It Fliet Menno Simons 1879
Pim Mulier Pingjumerstraat / Kerkplein Pim Mulier Frank Zeilstra 1986
Gysbert Japicx Van Aylvaweg / Gysbert Japiksweg Gysbert Japicx Jentsje Popma 1966