Genealogie Van der SMAN
door L.J.M. van der Sman, bewerkt door P.C.J. van der Krogt
Aanvullingen: Email! 
Naar de Beginbladzijde
Deze website bevat de volgende onderdelen:
  • Inleiding
  • Genealogie Van der Sman, voornamelijk gebaseerd op de gegevens uit: J. MacLean en L.J.M. van der Sman, De oudere generatiën van het geslacht Van der Sman, in Ons Voorgeslacht 24 (1969), nr. 177, blz. 85-107, en op de fiches die L.J.M. van der Sman geschreven en getypt heeft, zie hieronder (de nummers tussen vierkante haken, bijv. [362], verwijzen naar het nummer van het fiche.
  • Tabel met de generaties I-VI, een samenvatting van de gegevens uit: J. MacLean en L.J.M. van der Sman, De oudere generatiën van het geslacht Van der Sman, in Ons Voorgeslacht 24 (1969), nr. 177, blz. 85-107.
  • Rotterdams/Berkelse/Delftse familie vanaf generatie VII.
Zie ook:

Naam: De naam "Van der Sman", oorspronkelijk "Sman", is vermoedelijk vermoedelijk ontstaan als patroniem van Simon (Sijmen, Sijman -> Sman). In de 17de eeuw zijn de voorvoegsels "van der" aan de naam toegevoegd.
Een aardig, maar uitermate onwaarschijnlijk verhaal is dat de naam een Nederlandse verbastering is van het Duitse Wandersmann, zoals een voor het gerecht gevluchte Duitser zich genoemd zou hebben om zijn ware naam te verbergen (zie brief van L.F. van der Sman, 14 augustus 1910).

Wapen: In zilver een blauwe leeuw*. Dit wapen is afkomstig van Cornelus van der Sman, in de achttiende eeuw schepen en ambachtsbewaarder te Overschie.
De zwart-wit foto van het wapen is ooit door L.J.M. van der Sman onder familieleden verspreid.

Onderzoek: In mijn bezit zijn verschillende ongepubliceerde resultaten van onderzoek naar de familie Van der Sman. Ik kreeg deze in 1982 van mijn oom P.L. van der Sman (overl. 1989). Mijn oom kreeg dit alles van L.J.M. van der Sman te Rotterdam, die in 1969 samen met J. MacLean een genealogie Van der Sman in Ons Voorgeslacht publiceerde. Het betreft

In 1976 schreef L.J.M. van der Sman dat hij met het onderzoek zal stoppen wanneer hij de Wateringse tak compleet heeft. Dat heeft hij echter nooit gerealiseerd.

Om de gegevens niet verloren te laten gaan, zette ik het belangrijkste hier op internet. Hoewel ik dus niet de auteur van het onderzoek ben, meen ik toch wel in de geest van de onderzoeker te handelen door zijn onderzoek onder de aandacht te brengen.

In 2008 kreeg ik van pastoor Theo van der Sman in Borne, de zoon van L.J.M. van der Sman, de beschikking over het kaartsysteem dat zijn vader had aangelegd van de familie Van der Sman. Helaas zijn deze meer dan 1000 fiches wat minder goed georganiseerd en komen er elkaar tegensprekende gegevens voor. Het kan daarom nog geruime tijd duren voor ik alle gegevens in een voor de genealogie bruikbare vorm heb omgezet. Wellicht zal er toch nog nader archiefonderzoek moeten gebeuren. Als iemand is onder de Van der Smannen die daarbij wil helpen, neem dan contact op.


* Voor de tekening van het wapen gebruik gemaakt van het gemeentewapen van Naaldwijk (digitaal van andere kleuren voorzien) van de website Nederlandse Overheidswapens.

Aanvullingen


© Peter van der Krogt