Fragmentgenealogie Van der SMAN
door L.J.M. van der Sman, bewerkt door P.C.J. van der Krogt
Aanvullingen: Email! 
Naar de Beginbladzijde
Deze website bevat (voorlopig) de volgende onderdelen:

Uitwerking van de Rotterdams/Berkelse/Delftse familie vanaf generatie VII

VI Huijbert Corsz. van der Sman, geb. Stomwijk ca. 1652, overl. tussen januari 1717 en 18 december 1720. Hij huwde 1e Stompwijk 13 april 1676 met Claesje Aelbrechtsdr. Burger, weduwe van Cornelis Cornelsz. Veerman. Hij huwde 2e Stompwijk 17 november 1694 met Lidwina Jansdr. Overmeer, overl. Overschie 13 juni 1739.
Uit het tweede huwelijk:

Generatie VII

VII Pieter Huijbertsz. van der Sman, ged. Stompwijk 21 december 1704, begr. Pijnacker 23 augustus 1771, zoon van Vervener. Hij huwde Pijnacker 6 januari 1726 met Aaltje Louwen van Rijn, begr. Pijnacker 10 juli 1775, dochter van Louris Willemsz. van Rijn en Dieuwertje Cornelis van Cole.
Zij gingen op 18 april 1733 met een acte van indemniteit van Overschie naar Pijnacker met drie kinderen: Huijbert (5 jaar), Maria (4 jaar), Corstiaan (3 jaar) en Claasje (ruim 1 jaar).
Op 16 april 1736 gingen zijn met een acte van indemniteit van Pijnacker naar Overschie met hun kind Ariaantje van ca. 2 jaar.
  Kinderen (vader Pi(e)ter (Hui(j)bertze) van der Sman; moeder: Aaltje/Aeltje Louwe(n) van Rein):
 1. Huijbert van der Sman, ged. (R.K.) Berkel 24 oktober 1726 (Dirik Janze Langelaan, Claasje Huijbertze van der Sman). Volgt VIIIa.
 2. Maria van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 18 november 1727 (Leendert van der Borst, Ariaantje Louwe van Rein), begr. Pijnacker 1734.
 3. Corst van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 18 februari 1730 (Lena Huiberze van der Sman). Volgt VIIIb.
 4. Claasje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 28 oktober 1731 (Maritje Louwe van Rein), begr. Pijnacker 1734.
 5. Ariaantje van der Sman, geb. Pijnacker ca. 1734. Zij huwde Overschie 28 november 1751 met Gijsbert Jans Boerdonk, zoon van Jan Janze (van den) Boerdonk (kwartierstaat nr. 388) en Grietje Cornelisse Evenblij.
 6. Claas van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 13 augustus 1736 (Maritje Huibers van der Sman).
 7. Claasje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 8 augustus 1738 (Marij Louwe van Rein).
 8. Lijduwe van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 7 augustus 1741 (Maritje van der Sman).
 9. Lijduwe van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 11 mei 1744 (Marij van der Sman).
Het "Geslacht van der Sman na 1700" vervolgt na Huijbert Pieters van der Sman met een uitwijding over de protestantse tak, zonder dat het erg duidelijk wordt, waar deze personen in de genealogie in te passen zijn. Deze tekst volgt hier (waar nodig is de tekst gecorrigeerd en/of gemoderniseerd, en aangevuld met gegevens uit de brief van Jan van der Sman uit 1946 en brieven van L.J.M. van der Sman):

In dezelfde tijd dat de vader van Pieter [typfout voor Huijbert? Kennelijk wordt VII bedoeld] zich te Overschie vestigde, kwamen ook andere families Van der Sman daar wonen. Nl. Corn. Hillebrand van der Sman met 4 kinderen, Leendert 14 jaar, Geertie 12 jaar, Pieter 9 jaar, Claas 1 jaar. Deze kwamen ook van Stompwijk. Deze waren ook R.K.
Verder zijn broer Cors Hillebrand van der Sman van Stompwijk met zijn vrouw Annetie Dirks de dat 20 dec. 1719 met 3 kinderen Lena 9 jaar, Lijsbeth 6 jaar, Maria 1 jaar.
Willem Jans van der Sman en zijn vrouw Apolonia Arends Lelyvelt van Stompwijk naar Zestienhoven 1 maart 1724. Deze laatste woonde waarschijnlijk enige jaren te Overschie, de bovengenoemde datum staat op de akte. Vaak hadden de nieuw gevestigde geen akte van indemniteit, vanwege het ambacht werd dan aangezegd dat men er voor moest zorgen, men leest wel eens dat personen werden uitgewezen. Afstammelingen van Willem Jans van der Sman is o.a. de familie Van der Sman die in Schiedam en Vlaardingen drogisterijen heeft. Ook de familie Jurgens, van de boterfabriek, zijn afstammelingen van deze Willem.

Na 1700 kwamen ook de protestantse familie Van der Sman in Overschie wonen. Deze zijn rechtstreekse afstammelingen van dezelfde Cornelis als alle anderen. Na de reformatie zin waarschijnlijk alle Van der Smannen naar de hervormde kerk overgegaan. Dit heeft waarschijnlijk geduurd tot 1623. De familie was toen verspreid over de dorpen Nootdorp, Stompwijk, Wilsveen, Zoetermeer, Zegwaard en Tedingerbroek. In Stompwijk werd een missiepost gevestigd, toen er rond 1660 een conflict ontstond tussen de predikant van Leiden en de pastoor van Stompwijk, kon de predikant slechts berichten aan de Hove van Holland in Delft, dat alle inwoners van Stompwijk katholiek waren. Men ziet dat juist omtrent 1620 de R.K. familie Van der Sman van hun hoge posten verdwenen. Lange tijd echter bleven zij nog zeer kapitaalkrachtige lieden.
Na 1700 kwam nog een andere familie Van der Sman zich in Overschie vestigen. Deze waren hervormd en zeer rijk. Begunstigd door de burgemeester van Leiden en de stad Delft werden zij met grote stukken van de polder Schieveen beleend. Het ambacht Overschie bestond in die dagen uit 64 hoeven. Deze werden bestuurd door een ambachtsbewaarder. Dit was een hoge positie, minstens gelijk aan een burgemeester. Zestienhoven was een polder met 16 hoeven. In de andere polders tot aan het tegenwoordige Kleinpolderplein stonden de andere 48 hoeven. In 1778 werd Cornelis van der Sman voor het eerst ambachtsbewaarder. Een ambachtsbewaarder werd voor 1 jaar gekozen, Cornelis had reeds 1776 op de nominatie gestaan. 1780, 1782, 1786, 1788 werd hij nogmaals gekozen. Uit de overlevering is het bekend dat deze familie Van der Sman moeilijke mensen waren. Het waren dictators en het verschil tussen baas en knecht werd streng gehandhaafd. Het is bekend dat de koetsier nooit mocht omkijken als hij met de baas uit rijden ging. Deze tak Van der Sman, dus de protestantse van Overschie, is op een enkele na geheel uitgestorven in mannelijke lijn. Minstens 150 jaar lang zijn zij in de familie getrouwd. Vele huwelijken met eigen nicht en neef. Bij onderzoek komen steeds de namen Van der Sman, De Zeeuw, Rodenburg en Van den Berg voor. Een bekende familie in Rotterdam en Maassluis die uit deze Van der Sman stamt is Dirkzwager.

Een goede vraag is, hoe was de verhouding tussen de protestantse en katholieke familie Van der Sman. Daar is zeer weinig over bekend. Men schijnt toen wel eens samen gesproken te hebben over wie hun voorouders waren om zodoende de verwantschap vast te kunnen stellen.

Verder werd uit de protestantse tak een zoon Nicolaas geboren, 12 december 1817 te Overschie, zijn vader was Pleun, zijn moeder Antje Maria Visser. Deze Pleun was van beroep koopman, veenman en schipper. Hij huwde te Overschie 25 mei 1918 met Antje Visser, zij was een dochter van een chirurgijn te Overschie. Nicolaas ging ook voor chirurgijn studeren te Rotterdam, vestigde zich te Scheveningen, later te Hilversum waar hij 18 maart 1879 overleed.
Pleun van der Sman was een zoon van Nicolaas Cornelis van der Sman, geb. 23 april 1758, en van Maria Pleunisdr. Pijnacker. (Nicolaas was een zoon van Cornelis geboren Overschie 7 juni 1722, was schepen van Overschie.) Uit dit huwelijk ook een zoon Cornelis, die voor zijn ouders een nieuwjaarsgedicht schreef. Uit dit gedicht blijkt dat zijn ouders welgesteld waren. Hier volgt de tekst:

Nieuwjaar wensch
Aan mijn
Geliefde ouders.
Geliefde met dees morgen
Begint nu ook het nieuwe jaar.
't Is billijk dat ik voor Uw zogen
Mijn zeegen Wensch aan U verklaar,
En U met dit eenvoudig dicht,
Kom toonen mijne Kinderplicht.

Heeft God tot hiertoe U gegeeven
Veel gunsten ja zelfs overvloed;
Geniet voordaan gestaag zijn Zegen,
In aardsch geluk en geestlijk goed;
en zat van 't Waereldsche genot
Zij 't hemelrijk uw zalig lot.

U: E: D:W: dienaar
Cs. van der Sman.
Den 1e Januarij 1799.

Uit de genoemde R. Katholieke Willem Jans van der Sman, die een boerderij had in de polder Zestienhoven, werd een zoon Franciscus geboren, Overschie 30 jan. 1793. Hij huwde te Schiedam 19 mei 1822 met Magdalena Berkhout. Uit dit huwelijk o.a. Wilhelmus van der Sman. Deze ging eveneens te Rotterdam voor chirurgijn studeren, hij promoveerde april 1853 en verkreeg de doctorstitel. Zijn zoon Leonardus Franciscus werd eveneens arts. Deze had evenwel een slechte gezondheid, hij kuurde veel in het buitenland. In 1910 vertoefde hij in Hamburg. Als tijdverdrijf trachtte hij van daar een stamreeks samen te stellen. Hij schreef overal brieven heen en een daarvan is bewaard gebleven een doopboek van de parochie van Sint Jacobus te Kethel.
Een afschrift van deze brief staat in een typoscript 'Wetenswaardigheden omtrent de familie Van der Sman' van pater Jan van der Sman, gedateerd Kethel 13 augustus 1946:

Geesthacht b. Hamburg, 14 Aug. 1910.
Zeereerwaarde Heer Pastoor,
Met een beleefd verzoek komt een U vermoedelijk geheel onbekende tot U. In den laatsten tijd doe ik nasporingen omtrent den afkomst van mijn stamvader en van mijn zonderlingen familienaam: "Van der Sman", die door vreemden doorgaans verkeerd wordt gespeld (vermoedelijk omdat de merkwaardige samenvoeging S-m-a-n bij den hoorder geen enkel beeld opwekt). Mijn overgrootvader Willem v d S (1765-6 Aug 1829) woonde te Overschie en werd vermoedelijk daar geboren. Zijn huwelijk met Maria Heinsbroek te Kethel werd op 18 April 1790 ingezegend door Franciscus Paaymans, Pastoor aldaar.
Nu heb ik een stille hoop, dat de registratie van die gebeurtenis wat meer licht zal kunnen geven in de duisternis, waarin mijne "hoogen afkomst" is gehuld... Vopor het verwezenlijken van die hoop roep ik Uwer welwillenden bijstand in. Is mogelijk uit het kerkelijk archief ten Uwent iets naders te weten te komen omtrent den afkomst van dien Willem en omtrent mogelijke broers en zusters??? Er bestaat een vermoeden, of liever eene bloote hypothese, dat hij een broer, Joris of Dirk geheeten, zou hebben gehad en dat deze zich van de R K Kerk zou hebben afgescheiden. Het omgekeerde dat de vdS oorspronkelijk protestant waren en overgrootvader Willem Katholiek werd, acht ik minder waarschijnlijk).
Zoo de bescheiden, die Ueerw. mogelijk ter beschikking hebt, geene bevredigende uitkomst geven, zouden dan misschien niet sommige oudere leden van het geslacht Heinsbroek te Kethel meer licht kunnen geven????
Mijn oorspronkelijke stamvader zou uit Duitschland naar Holland gevlucht zijn, nadat hij uit noodweer een medemensch zou hebben verwond of gedood. Is dit verhaal juist dan is de oorspronkelijke naam zeker anders geweest en door de spraakmakende gemeente vermoedelijk tot "van der Sman" gefatsoeneerd. Mijn eigen theorie is, dat de man zich als "Wandersmann" (= Wanderbursche) in Holland kan hebben geintroduceerd daardoor zijn waren naam en afkomst verbergende.
Omgekeerd is zeker eigenaardig, dat ik hier aanhoudend te worstelen heb tegen de metamorphose in "Wandersmann", waarmede mijne Duitsche omgeving mij bedreigt, zooals uit onderstaand adres blijkt.
(De streep boven de ñ wil zeggen, dat deze verdubbeld is gedacht; Het is een zg luiheidsstreep - Faulheitsstricht, die orthographisch verboden is).
[... Verder spreekt de schrijver nog over zijn Vader die arts was te Schiedam en over niet ter zake doende bijzonderheden op ander gebied].
ondert. L.F. v.d. Sman, Arts
Herrn. Dr. Med. Wandersmañ
Edmundstal
Geesthacht.

Van der Sman komt in het geheel niet voor. Het zal hem toch wel bekend geweest zijn dat een Nicolaas van der Sman afkomstig van Overschie tegelijkertijd met zijn vader arts was. Vooral daar zij beiden in Rotterdam hadden gestudeerd.

Generatie VIII

VIIIa Huijbert Pieters van der Sman, (zoon van VII Pieter; kwartierstaat nr. 192), ged. (R.K.) Berkel 24 oktober 1726, veenarbeider in Zestienhoven, woonde sedert 1800 in de Doelenstraat te Rotterdam, overl. Rotterdam 26 maart 1806 (gasthuis); huwde (R.K.) Bergschenhoek 9 juli 1747 met Cornelia Rijers Braverswijk, ged. (R.K.) Bergschenhoek 20 juni 1722, overl. Zestienhoven 24 september 1797, dochter van Reijer Janse Braverswijk en Neeltje Pieters Wensveen.
  Kinderen:
 1. Annetje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 19 november 1747.
 2. Laurens van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 16 juli 1748 (Piter van der Sman, Aeltje van Rein).
 3. Niesje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 23 januari 1750 (Lina Braverswijk, Cors van der Sman).
 4. Claasje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 4 juli 1751 (Cornelis van Eik, Maartje van der Sman).
 5. Aleida van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 13 juli 1754 (Gijs Janze Bourdonk, Ariaantje van der Sman).
 6. Pieter van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 14 november 1756 (Cors van der Sman, Jannetje Hogeboom). Volgt IXa.
 7. Neeltje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 24 december 1758 (Hannes Braverswijk, Geertje van der Laen).
 8. Leentje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 22 juli 1759 (Ponk Braverswijk, Geertje van der Laen).
 9. Leendert van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 21 februari 1761 (Hannes Braverswijk, Geertje Louven).
 10. Reinier van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 12 oktober 1762 (Ponk Braverswijk, Maritje Braverswijk).
 11. Ariaentje van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 20 maart 1764 (Claes van der Sman, Lijduwe van der Sman).
In de tijd 1750 was het in Overschie niet best. Dit blijkt nl. uit de processen gevoerd om schulden. Ook Huijbert had schulden gekregen. In het eerste proces was Huijbert de eiser. Hij woonde toen in de polder Zestienhoven en daagde Leendert van den Arent voor de vierschaar te Schiebroek. Het ging over vletloon, 7 gulden en 15 stuivers, die Pieter [?] niet kon of wilde betalen. Huijbert had bewijs en Pieter werd tot betaling veroordeeld.
In Schiebroek woonde een bakker, Aarnoud Kelder, die regelmatig moest procederen om zijn geld voor geleverd brood tekunnen innen. Ook Huijbert kon de 60 gld. 10 stuiver en 10 penningen voor brood niet betalen. In 1759 werd Huijbert voor de vierschaar te Schiebroek gedaagd. Hij geeft toe dat hij in gebreke was gebleven en werd tot betaling veroordeeld. Op 3 november komt Huijbert echter tegen dit vonnis in verweer, hij ontkent schuld bij bakker Kelder te hebben. Deze bakker toont echter zijn boekhouding - een aantal kerfstokken - en verklaarde bovendien onder ede dat de schuld bestond. Omdat Huijbert tijdens het eerste geding had bekend veroordeelde de rechtbank hem tot betalen en tot de kosten van het geding. De rechter zei dat et om een klein bedrag ging en de zaak weinig tijd gekost had, zodat de kosten slechts ruim 40 gulden waren. De deurwaarder vertelde dat reeds enige van Huijberts goederen publiekelijk verkocht waren en dat men de rest zou verhale door Huijberts eigendommen te verkopen. Uit dit proces blijkt wel dat Huijbert een eigenwijs man was. Later zal dat nog duidelijker worden.

VIIIb. Corst van der Sman (zoon van VII Pieter), ged. (R.K.) Bergschenhoek 18 februari 1730. Hij huwde 1e Overschie 28 juli 1748 met Lena Braverswijk (zus van Huijberts vrouw), overl. Overschie 19 januari 1751. Hij huwde 2e Overschie 9 januari 1752 met Jannetje Cornelisdr. (Hoogenboom), van Berkel.

  Kinderen uit 1e huwelijk:
 1. Leendert van der Sman, ged. Bergschenhoek 5 maart 1749.
 2. Pieter van der Sman, ged. Bergschenhoek 18 september 1750.
  Kinderen uit 2e huwelijk:
 3. Lena van der Sman, ged. 31 oktober 1752, jong overl.
 4. Maria van der Sman, ged. 28 november 1754, jong overl.
 5. Maria van der Sman, ged. 11 februari 1756, jong overl.
 6. Cornelis van der Sman, ged. 30 juni 1757. Hij huwde Wateringen 9 mei 1790 met Aaltje van Heijningen. Hieruit stammen de Van der Smannen in Pijnacker, Delft en Wateringen.
 7. Pieter van der Sman, ged. 17 december 1758, jong overl.

Generatie IX

IXa Pieter Huijberts van der Sman, (zoon van VIIIa Huijbert Pieters; kwartierstaat nr. 96)), geb. Schiebroek, ged. (R.K.) Bergschenhoek 14 november 1756, overl. Overschie en Hogenban 3 december 1840. Zaagmolenaarsknecht te Overschie. Hij huwde Overschie (gerecht) en Bergschenhoek (R.K.) met Grietje Jansze Boerendonk, geb. Overschie ca. 1759, overl. Overschie en Hogenban 11 januari 1829, dochter van Jan Janse (van) Boerdonk en Cornelia Cornelisdr. Kooij.
  Kinderen:
 1. Petrus van der Sman, geb. Overschie 28 maart 1780, ged. (R.K.) Bergschenhoek 30 maart 1780 (Onwettig kind van Grietje Boerendonk, Kleywegh, Susc. Cornelia Koy, Matrim. Legitimatus Petrus van der Sman). Volgt Xa
 2. Huijbertje van der Sman, ged. R.K. Rotterdam 22 juni 1781.
 3. Joannes van der Sman, ged. R.K. Rotterdam 9 juli 1784. Houtzaagmolenaar. Hij huwde Rotterdam 5 februari 1809 met Cornelia van Veen. [Xb]
Heel jong werd hij zaagmolenaarsknecht te Overschie. Uit een verhouding met Grietje Boerendonk werd een kind geboren. Dit kind, eveneens Pieter, werd 30 maart 1780 te Bergschenhoek gedoopt. Pieter ontkende dat het zijn kind was en ze zaak kwam voor het gerecht te Overschie, op vrijdag 26 mei 1780:
"Grietje Boerendonk meerderjarige dochter wonende te Overschie, eischer ter eenre, contra Pieter van der Sman, geadsisteerd vermits derselfs minderjarigheid met zijnen vader Huijbregt van der Sman, mede wonende te Overschie ter andere zijde. Willem Hoekwater als procureur van den eischeres deden zeggen, dat zij eischeresse met gedaagde verkeering gehouden en gemeenzame omgang gehad hebbende, zulks geleegenheid heeft gegeeven dat zij eischeresse door de vriendelijke aanzoeken als belooninge van liefde en toegenegenheid van den gedaagde door den zelve zoo verre is verleid geworden, dat zij met hem gedaagde verscheidenen malen vleeschelijke gemeenschap heeft gehad en gepleegd. Met dat gevolg dat zij eischeresse door den gedaagde is bezwangerd en op den 28e maart van deze jare 1780 is verlost van een zoon, hebbende in barensnood betuigd dat den gedaagde vader van het zelven kind was, en dat zij eischeresse met niemand anders nooit eenige vleeschelijke conversatie heeft gehad of gepleegd." Pieter werd veroordeeld met de eiseres te huwen 'in facie ecclesia au coram judice' en als man en vrouw te leven. Als hij weigerde moest hij 200 gulden betalen, plus 50 gulden voor de kraamkosten en een alimentatie van 2 gulden per week vanaf de geboorte van het kind totdat het kind 18 jaar was, stierf of huwde.

9 juni 1780:
Pieter verklaarde, door Leendert Kok als procureur:
1. de origineele gedaagde Pieter van der Sman niet dan met verwondering uit de eischeresse conclusie van eischen en presentatie van eeden heeft moeten vernemen,
2. de alle zins opgeraapte en injure middelen en positieven bij de zelve laster van de origineele gedaagde gestelt.
3. even en als aan desselfs bezwangeren atribueeren zouden zijn.
4. daar de zelve wel en expresselijk is ontkennende ooit of te nooit met eischeresse eenige vleeschelijke gemeenschap te hebben gehad of gehouden.
De rest is zeer slecht te lezen.

Op 23 juni 1780 wijst de vierschaar de aangeboden eed van de hand en Pieter wordt veroordeeld. Hij kiest de wijste weg en trouwt met Grietje. Korte tijd later staat Pieter weer als gedaagde voor de vierschaar. Leendert Kok had hem gedaagd omdat hij het honorarium niet wilde betalen. Pieter verloor dit proces ook.

Generatie X

Xa Pieter/Petrus van der Sman, (zoon van IXa Pieter; kwartierstaat nr. 48), geb. Overschie 28 maart 1780, ged. (R.K.) Bergschenhoek 30 maart 1780, marktschipper, herbergier (tapper), stadsdieper, overl. Schiebroek 15 november 1836. Hij huwde 1e Schiebroek (gerecht) 9 augustus 1805 en Bergschenhoek (R.K.) 4 augustus 1805 met Grietje (Margareta) van der Goes, ged. (R.K.) Bergschenhoek 23 april 1785, 'particuliere' (overl. akte), overl. Schiebroek 18 december 1826, dochter van Jan Gerritse van der Goes en Lena Cornelis van der Zijde (Sijde).
Hij huwde 2e Schiebroek 23 mei 1827 met Maria Groenewegen, geb. Kethel 1804/05, overl. Schiebroek 29 april 1833, dochter van Cornelis Groenewegen en Elizabeth Donaers.
  Kinderen uit 1e huwelijk:
 1. Pieter van der Sman, geb. Schiebroek, ged. (R.K.) Bergschenhoek 17 augustus 1806 (Pieter van der Sman, Grietje Boerendonk), overl. Schiebroek 16 juli 1819.
 2. Joannes van der Sman, geb. Schiebroek, ged. (R.K.) Bergschenhoek 8 november 1808 (Jan van der Goes, Marijtje Akkersdijk). Volgt XIa.
 3. Maria van der Sman, ged. (R.K.) Bergschenhoek 10 december 1810 (Hubertus van der Sman, Mitje van der Plas), overl. Schiebroek 15 juli 1811.
 4. Hubertus van der Sman, geb. Schiebroek (gem. Overschie) 10 juni 1815, overl. ald. 18 juli 1815.
 5. Gerritje van der Sman, geb. Schiebroek (gem. Overschie) 13 september 1816.
 6. Gerrit van der Sman, geb. Schiebroek (gem. Overschie) 15 december 1817, overl. Hillegersberg 8 mei 1850, ongehuwd.
 7. Joannes van der Sman, geb. Schiebroek 20 januari 1820 Volgt XIb.
Deze Pieter was een vreemde man, veel ben ik er over te weten gekomen. Er zal nog wel meer te vinden zijn. Waarschijnlijk heeft hij als jongen op het land gewerkt. De school zal hij waarschijnlijk niet hebben bezocht. Later vinden wij dat hij per schuit vracht vervoert naar Rotterdam. Hij trouwde met een vrouw van welgestelde ouders. Zijn schoonvader was herbergier te Schiebroek. Aangezien haar ooms weinig kinderen hadden, die bovendien jong waren gestorven, en er ook nog een tante was, die nooit getrouwd was, kwam haar enige grote erfenissen in handen te vallen. Dit geld werd waarschijnlijk geheel verkeerd gebruikt en waarschijnlijk was Pieter vaak in geldnood.
Na zijn huwelijk werd Pieter herbergier. Hij kocht toen een buitenplaats aan de Kleiweg genaamd Belle Vue, eerst Schoonzicht, als herberg komt deze buitenplaats nog op kaarten van Rotterdam uit 1858 voor. Later kocht hij er nog een huis bij. Toen zijn vrouw was overleden en hij met vier minderjarige kinderen bleef zitten kreeg hij nog een flinke erfenis. Voor zijn kinderen heeft hij echter geen cent bewaard.
In 1809 leenden Pieter en Grietje hij van een zekere mejuffr. Johanna Westerman te Rotterdam 600 gulden. Als borg stelde Pieter een huis en erf aan de Kleiweg, en Grietje een buitenplaatsje voorheen "hij rust" nu Schoonzigt genaamd, met tuinerij, beplanting en bepoting, in de Oudendijkse polder onder Schiebroek, en bovendien nog de schuit die Pieter als marktschipper van Schiebroek op Rotterdam gebruikte.
Hij leende waarschijnlijk meer geld dan hij van erfenissen kon verwachten. Bij zijn tante Ariaantje van der Goes had hij een behoorlijke schuld.
Naast Pieter woonde een onderwijzer, Adrianus van Herk, die verscheidene keren als Pieters getuige optread, o.a. bij aangiften van overlijden. Toch heeft deze onderwijzer een briefje aan het gemeentebestuur van Hillegersberg geschreven waarin hij waarschuwde om geen goederen af te geven aan een Van der Sman uit Schiebroek, nadat een familielid aldaar was overleden, tenzij de begraafkosten werden voldaan. Van Herk had daar feitelijk niets mee te maken. Later zou hij buiten Pieter om zijn huis kopen.
Op 23 april 1826 (koopcontract gesloten 18 februari 1826) verkocht Pieter het huis aan de Kleiweg aan de Rotterdamse makelaar Willem Baarts junior. Deze makerlaar verkocht het huis op 27 augustus 1829 (koopcontract 3 november 1828) aan Adrianus van Herk.
In de scheiding van de boedel van Lena van der Seijden, gedateerd 16 juni 1829 te Vlaardingen, wordt Pieter van der Sman als stadsdieper vermeld, en als voogd over zijn vier minderjarige kinderen.

Generatie XI


XIa Joannes van der Sman, (zoon van Xa Pieter), geb. Schiebroek, ged. (R.K.) Bergschenhoek 8 november 1808, overl. Hillegersberg 18 juni 1872, houtzaagmolenaarsknecht. Hij huwde Overschie en Hogenban 6 juli 1849 met Anna Catharina Jansen, geb. Deventer 5 december 1817, dochter van Joannes Lambertus Jansen en Margrieta Ehrlich.
  Kinderen:
 1. Grietje van der Sman, geb. 1845, overl. Hillegersberg 17 maart 1859.
 2. Margaretha van der Sman, geb. aang. Hillegersberg 23 april 1846.
 3. Pieter van der Sman, geb. aang. Hillegersberg 4 januari 1849.
 4. Johannes Lambertus van der Sman, geb. aang. Hillegersberg 24 maart 1852. Volgt XIIa.
 5. Lambertus van der Sman, geb. Hillegersberg 7 februari 1854. Volgt XIIb.
 6. Pieter van der Sman, geb. Hillegersberg 16 mei 1860. Volgt XIIc.

XIb Joannes van der Sman, (zoon van Xa Pieter; kwartierstaat nr. 24)), geb. Schiebroek 20 januari 1820, overl. Bergschenhoek 8 januari 1886, metselaar-opperman. Hij huwde Berkel en Rodenrijs 9 augustus 1850 met Helena Noordermeer, Helena, geb. Berkel en Rodenrijs 20 december 1826, overl. Bleiswijk 15 maart 1915, dochter van Arij (Adrianus) Noordermeer en Anna Sluijs.
Joannes vestigde zich, komend uit Schiebroek, op 15 januari 1850 te Berkel en vertrekt op 1 mei 1860 naar Bergschenhoek. Het adres is daar achtereenvolgens in 't Oosteinde nr. 114 (1861, '64 en '86) en op het Dorp nr. 59a (1865). Helena keert op 4 mei 1911 terug naar Berkel.

  Kinderen:
 1. Pieter van der Sman, geb. Berkel en Rodenrijs 14 oktober 1851 Volgt XIId.
 2. Arie van der Sman, geb. Berkel en Rodenrijs 13 mei 1853 Volgt XIIe.
 3. Anna Maria van der Sman, geb. Berkel en Rodenrijs 5 oktober 1855.
 4. Margaretha van der Sman, geb. Berkel en Rodenrijs 18 maart 1858.
 5. Margaretha van der Sman, geb. Bergschenhoek 7 mei 1861.
 6. Maria van der Sman, geb. Bergschenhoek 4 januari 1864.
 7. Jacoba van der Sman, geb. Bergschenhoek 25 november 1865.

Generatie XII


XIIa Johannes Lambertus van der Sman, (zoon van XIa Joannes), geb. aang. Hillegersberg 24 maart 1852, overl. Rotterdam 27 januari 1927. magazijnbediende. Hij werkte 50 jaar bij de Firma Klutgen te Rotterdam. Hij woonde het laatst in de Zaagmolenstraat 5c. Hij huwde Hillegersberg 6 juli 1881 met Gerritje de Haas, geb. Hillegersberg ca. 1855, dochter van Jacobus de Haas en Joanna Hogervorst.
  Kinderen:
 1. Bertha van der Sman, geb. ca. 1882, zij huwde met Johannes Cornelis van der Lans, tuinder te Loosduinen.
 2. Johannes van der Sman, geb. Rotterdam 1886, overl. Lage Vuursche 10 september 1982. Priesterwijding 15 augustus 1920, Pastoor te Amsterdam.
 3. Anna Catharina van der Sman, geb. Rotterdam ca. 1886. Zij huwde met Johannes Vreeze, geb. Rotterdam 25 maart 1888, overl. Rotterdam 2 september 1963, hofmeester.
 4. Jacobus van der Sman, geb Rotterdam 4 oktober 1887, Volgt XIIIa..
 5. Johanna van der Sman, geb. Rotterdam 13 augustus 1891, overl. Almelo 16 januari 1984. Zij huwde Reinier Johannes Hendrikus Veltkamp, geb. Veur 21 oktober 1886, overl. Poortugaal 7 januari 1958, zoon van Willem Hendrik Veltkamp en Maria Elisabeth van Wijhe.

XIIb Lambertus van der Sman, (zoon van XIa Joannes), geb. Hillegersberg 7 februari 1854, overl. Rotterdam 4 juni 1889, fabrieksarbeider, vestigde zich na zijn huwelijk in Delfshaven (Leliestraat 21, in 1882 Verlengde Kruiskade), beddenmaker in diens van de firma Gogarn. Hij huwde Hillegersberg 5 november 1879 met Geertruida Janssen, geb. ca. 1856, overl. Rotterdam 15 januari 1918, dienstbode, dochter van Dirk Janssen ("uit een oud Katholiek geslacht, afkomstig uit Wijk bij Duursted") en Ariaantje (van) Slingerland.
  Kinderen:
 1. Johannes Lambertus van der Sman, geb. Delfshaven 8 januari 1882 Volgt XIIIb.
 2. Dirk Gerardus van der Sman, geb. Delfshaven 31 januari 1883, overl. Putte (N.B.) 3 juni 1959. Volgt XIIIc.
 3. Petrus van der Sman, geb. Rotterdam 22 juni 1885, overl. ald. 8 maart 1956. Volgt XIIId.
 4. Adriana Petronella Geertruida van der Sman, geb. Rotterdam 29 september 1887. Zij huwde met Wilhelmus Franciscus Claveaux, geb. Rotterdam 2 april 1889, overl. ald. 22 juni 1954, zoon van Thomas Johannes Claveaux en Catharina Willemse.
Lambertus die jaren lang ziek was, is nadat hij in het ziekenhuis Coolsingel was verpleegd, thuis in de Tuinderstraat overleden. Kort voor zijn overlijden heeft Lambertus nog een brief aan zijn vrouw geschreven (deze brief kwam uit de nalatenschap van zijn zoon Dirk):

"Rotterdam. Ziekenhuis, den 23 Maart 1889
Dierbare beminde Geertruida en lieve Kinderen,
Zoo kan ik u melden dat ik verschene nacht weinig geslapen hebt van de pijn in de maag. Ik hebt nu poejers, 4 per dag en Ditol (?) bronwater, dat is om te zuiveren zoo ik hoor van de maag. Dat is de grote flesch die U gezien hebt. Wij zullen maar hopen en bidden en op de goede God vertrouwen en aan Zijne wil onderwerpen. Hoe maakt U het tog lieve Truitje het in het huis houden met de kinderen? Wij hebben er gisteren niet over gesproken daar denk ik zoo dikwijls over, dat alles kan ik maar niet uit mijn gedachten krijgen. Het is of mij iets vreemt is over komen, ik hebt het hier best met mijn ziek zijn. Maar o God ik mag niet denken om mijn gezonden dagen want dan is het heelmaal mis. Die overgang is te groot die ik onder gaat. Neen, voor mijn teminste Truitje, ja lieve vrouw, nu heb ik u wat te zeggen en daar moet u aan gehoorzamen. Wees zoo goied en als U en wie ook mij komen bezoeken en zoo lang ik nog bedlegerig ben om geen Cent uit te geven voor mij hier in het huis. Het is een grooten onzins. Ik hebt hier meer als genoeg van het huis. Geen vleesch of iets meebrengen hoor. U kunt donderdag nog wat voor de kinderen medenemen, en zeg dat tegen allen die naar mij toe willen komen. Smaak in eten heb ik nog weinig dus het wou percies voor last gedaan. Wel als ik opsterkt. Laat Jan dat ook weten. Dus U moet niets mede brengen donderdag als 3 briefkaarten dan zal ik dat U teruggeven en al de kinderen daar hebt ik meer aan. Ik heb nog veel te vertellen en zoent de kinderen voor mij. bidden hoor allen hartelijk gegroet, dag Truitje. L.v.d.Sman."

Na het overlijden van haar man heeft Geertruida een zeer moeilijke tijd doorgemaakt. Zij verkocht de gehele inboedel en kocht van de opbrengst een naaimachine. Beddenmaken thuis ging niet goed. Later heeft zij voor haar gezin gezorgd door het stikken van dekens. In het adresboek van Rotterdam komt zij voor "Wed. L. v.d. Sman, Dekenstikster, Tuindersstraat 55", in 1908 Nadorststraat 123.


XIIc Pieter van der Sman, (zoon van XIa Joannes), geb. Hillegersberg 16 mei 1860, ged. Bergschenhoek 17 mei 1860 (Petrus), overl. Rotterdam 1 juni 1950, slachter. Hij woonde in de Hooglandstraat 54 en in 1939 in de Ruivenstraat 15b. Hij huwde 10 juni 1886 met Agatha Straetemans, geb. Hillegersberg 10 december 1863, overl. Rotterdam 2 december 1955, dochter van Joannes Straetemans en Angenis Palm.
[Hoewel dit verreweg het grootste deel van de Rotterdamse Van der Smannen uitmaakt, is wegens weigering om inlichtingen te geven het minst bekend. Vooral kinderen van de oudste zoon van Pieter (Johannes) hebben in het geheel niet willen medewerken].

  Kinderen:
 1. Johannes van der Sman, geb. Hillegersberg 25 februari 1887. Volgt XIIIe..
 2. Petrus Johannes van der Sman, geb. Hillegersberg 23 juni 1889. Volgt XIIIf..
 3. Johanna van der Sman, geb. Hillegersberg 10 maart 1891. Zij huwde met ... Veldkamp.
 4. Lambertus van der Sman, geb. Hillegersberg 3 januari 1892. Volgt XIIIg..
 5. Hendrik van der Sman, geb. Hillegersberg 24 augustus 1894. Volgt XIIIh..
 6. Anna Catharina A. van der Sman, geb. Hillegersberg 5 februari 1897. Zij huwde met ... van Tilborg.
 7. Gerardus Johannes van der Sman, geb. 27 april 1902. Volgt XIIIi..
 8. Jacobus Johannes van der Sman, geb. 24 november 1904.
 9. Cornelis Christianus van der Sman, geb. Rotterdam 25 november 1906. R.K. geestelijke, priester gewijd 1932. Eerste plechtige H. Mis in de parochiekerk van H. Hildegardus 22 mei 1932. Pastoor te Noorden en sinds november 1960 te Rotterdam, H. Martelaren van Gorkum aan het Stieltjesplein.


XIId Pieter van der Sman, (zoon van XIb Johannes), geb. Berkel en Rodenrijs 14 oktober 1851, overl. Bleiswijk 6 juni 1943. Hij huwde Bergschenhoek 1 mei 1878 met Clementina Johanna Valkenburg, geb. Bergschenhoek ca. 1856, overl. Bergschenhoek 9 november 1883, dochter van Hendrik Valkenburg en Cornelia Cooning.
Hij huwde 2e met Joanna Baars, geb. Bleiswijk 31 december 1854, overl. als. 10 januari 1936.

  Dochter uit 1e huwelijk:
 1. Helena Cornelia van der Sman, geb. ca. 1879, overl. Bleiswijk 20 juni 1888.
  Kinderen uit 2e huwelijk:
 2. Johannes Leonardus van der Sman, geb. Bleiswijk 14 september 1888 Volgt XIIIj..


XIIe Adrianus van der Sman, (zoon van XIb Johannes; kwartierstaat nr. 12), geb. Berkel en Rodenrijs 30 mei 1853, landarbeider, kwam op 16 maart 1881 van Berkel naar Pijnacker, overl. Pijnacker 6 februari 1934. Hij huwde Pijnacker 13 mei 1882 met Cornelia Bes, geb. Kethel en Spaland 6 februari 1859, vertrok op 18 september 1935 naar het St. Petrusgesticht te Berkel, overl. Berkel en Rodenrijs 7 maart 1939, dochter van Gerardus Bartholomeus Bes en Maria Kapel.
Zij woonden aan de Nieuwkoopseweg (wijk B, nr. 32).

  Kinderen:
 1. Johannes van der Sman (Jan), geb. Pijnacker 25 februari 1883 Volgt XIIIk.
 2. Gerardus van der Sman (Gerrit), geb. Pijnacker 3 juni 1884, overl. Den Haag 24 april 1907 [overlijdensakte Pijnacker] aan blindedarmontsteking op weg in een boerenkar naar Leiden.
 3. Helena van der Sman (Leentje), geb. Pijnacker 28 september 1885, overl. Pijnacker 5 maart 1891.
 4. Maria van der Sman, geb. Pijnacker 25 december 1886, kloosterlinge, overl. Amsterdam zes weken na het intrekken in een klooster aldaar.
 5. Petrus van der Sman (Piet), geb. Pijnacker 7 april 1888, boerenarbeider, overl. Berkel ca. 1950, ongehuwd.
 6. Geertruida van der Sman, geb. Pijnacker 7 september 1889.
 7. Maria van der Sman (Mie), geb. Pijnacker 20 november 1890, overl. Schiedam 10 juni 1978. Zij huwde Pijnacker 4 februari 1911 met Joris Johannes van Rijn, geb. Overschie 1883/84, zoon van Gerardus van Rijn en Petronella van der Ende.
 8. Helena van der Sman, geb. Pijnacker 6 maart 1892, overl. Pijnacker 31 mei 1893.
 9. Cornelia van der Sman, geb. Pijnacker 6 mei 1893, ingetreden in het klooster van de Goede Herder, overl. Batavia.
 10. Helena van der Sman (Leentje), geb. Pijnacker 9 september 1894. Zij huwde Pijnacker 4 april 1924 met Petrus Wilhelmus van Heyningen, geb. 1880/81, zoon van Anthonius van Heyningen en Alida Bakker.
 11. Jacoba van der Sman (Co), geb. Pijnacker 18 juni 1896, overl. Delft 10 juni 1974. Zij huwde met Philippus Gerardus Arnoldus van Rijt.
 12. Johanna van der Sman (Anna), geb. Pijnacker 16 november 1898, overl. Delft 18 februari 1977. Zij huwde 1e met Johannes Cornelis van der Donk. Zij huwde 2e met Hendrikus van den Hoeven.
 13. Adrianus van der Sman, geb. Pijnacker 5 maart 1901, overl. Pijnacker 16 augustus 1901.
 14. Adrianus van der Sman (Arie), geb. 12 januari 1903, overl. 27 februari 1978. Hij huwde met Elisabeth Cornelia Reule (Betsy).
  Dochter: Hannie van der Sman

Generaties XIII, XIV, XV en XVI


XIIIa Jacobus van der Sman, (zoon van XIIa Johannes Lambertus), geb Rotterdam 4 oktober 1887, overl. Enschede augustus 1961, kleermaker. Hij huwde met Jacoba Johanna Hertog (Co), geb. Zwolle 20 oktober 1882, overl. Enschede 20 februari 1947, dochtre van Johannes Lambertus Hertog en Maria Pauwlina Verhagen.
  Kinderen:
 1. Johannes Lambertus Maria (Jan) van der Sman, geb. Rotterdam 13 september 1913, overl. Almelo 4 oktober 1982, vertegenwoordiger. Hij huwde Enschede 24 oktober 1941 met Wilhelmina Johanna (Annie) Wennink, geb. Enschede 9 september 1908, overl. Raalte 16 mei 1991, dochter van Hendrikus Wennink en Gezina Johanna Meenhuis.
   Dochter:
  1. Jacoba Johanna Maria (Coby) van der Sman, geb. Almelo 26 mei 1946, kleuterleidster/onderwijzeres. Zij huwde Almelo 28 november 1969 (kerkelijk 3 april 1970) met Arnoldus Johannes Gerhardus Antonius (Nol) Graas, geb. Enschede 3 april 1944, zoon van Arnoldus Wilhelmus Antonius Graas en Aleida Geertruida Maria Temmink.
 2. Johannes Lambertus Maria (Bep) van der Sman, geb. Rotterdam 19 april 1915. Hij huwde met Anna Wilhelmina Stijntjes, geb. Lonneker, overl. Enschede.
   Kinderen:
  1. Jacobus van der Sman, geb. Enschede 24 april 1945.
  2. Harry van der Sman, geb. Enschede 29 februari 1948.
 3. Geertruida Maria Paulina (Truus) van der Sman, geb. Rotterdam 24 oktober 1916. Zij huwde Enschede juni 1939 met Bernardus Lindsen, geb. Enschede 18 augustus 1914.
 4. Maria Paulina (Riet) van der Sman, geb. Rotterdam 18 september 1920, overl. Nijmegen 22 maart 1994. Zij huwde met Andries Jacobus Antonius Giesbers, geb. Nijmegen 20 juni 1911, overl. ald. 13 maart 1991.
 5. Jacobus Johannes (Jacques) van der Sman, geb. Rotterdam 28 december 1924. Hij huwde met Maria Theresia Martina Ensink, geb. Ootmarsum 11 februari 1925.
   Kinderen:
  1. Marcellinus Gerhardus Jacobus van der Sman, geb. Arnhem 7 juni 1957, hoofd centralist brandweer te Arnhem. Hij huwde Arnhem 24 mei 1985 met Maria van Heumen, geb. 1 november 1959.
    Kinderen:
   1. Evelien van der Sman, geb. Arnhem 5 april 1986.
   2. Jacobus Albertus Sebastiaan van der Sman (Sebastiaan van der Sman), geb. Arnhem 23 juli 1988.
  2. Johannes Jozef van der Sman, geb. Arnhem 12 maart 1959, grafisch medewerker. Hij huwde Jacqueline Anna Maria Groenevelt, geb. 20 augustus 1962.
    Kinderen:
   1. Eva van der Sman, geb. Arnhem 6 mei 1990.
  3. Lambertus Maria van der Sman, geb. Arnhem 5 september 1960, technisch tekenaar. Hij huwde Arnhem 14 mei 1987 met Mieke van Katwijk, geb. 29 juni 1958.
    Kinderen:
   1. Tim van der Sman, geb. Arnhem 8 mei 1988.
   2. Sofietje van der Sman, geb. Arnhem 7 februari 1991.
  4. Jacoba Jozefina van der Sman, geb. Arnhem 24 november 1961, apothekersassistente. Zij huwde Ede 16 september 1994 met Rudolphus Petrus Cornelis Maria (Ruud) Loos, geb. Arnhem 4 september 1961, landmeter. Foto's
    Kinderen:
   1. Cisko Loos, geb. Ede 26 juli 1997.
   2. Jung Ho Loos, geb. Yeojoo-Kun (Zuid Korea) 7 februari 2000.


XIIIb Johannes Lambertus van der Sman, (zoon van XIIb Lambertus), geb. Delfshaven 8 januari 1882, overl. Rotterdam 17 februari 1938. "toen hij van school afkwam [werd hij] behangersknecht. Later kwam hij bij de Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij. Deze maatschappij werd later door de gemeente Rotterdam overgenomen. Hier heeft hij tot het laatst toe gewerkt. De laatste jaren was hij lijdende aan T.B.C." Hij huwde Rotterdam 22 september 1909 met Geertruida Elisabeth Holierhoek, geb. Rotterdam 19 februari 1887, overl. ald. 1 januari 1951, dochter van Jacobus Holierhoek (uit Maasland) en Geertruida Haring.

  Kinderen:
 1. Lambertus Gerardus van der Sman, geb. Rotterdam 1 september 1910, timmerman, verhuizer, vertegenwoordiger van Singer. Hij huwde 1e met Maria Elisabeth Neuman, geb. Hommersum (D) 7 december 1907. Hij huwde 2e Rotterdam 18 augustus 1948 met Johanna Maria de Kathen, geb. Hommersum (D) 1 juli 1923.
   Kinderen uit 1e huwelijk:
  1. Johannes Theodorus Lambertus van der Sman, geb. 5 okt. 1933.
  2. Gerhardine W. van der Sman, geb. 8 augustus 1935. Zij huwde juli 1960 met J. Molenaar.
  3. Franciscus Johannes M. van der Sman, geb. 7 maart 1940.
 2. Geertruida Petronella van der Sman, geb. Rotterdam 21 juni 1914, overl. ald. 11 september 1939.
 3. Jacobus van der Sman, verzekeringsagent. Hij huwde Rotterdam 28 december 1938 met Lien Gootjes.
 4. Wilhelmus Franciscus van der Sman, geb. Rotterdam 9 september 1920, werkzaam bin Van Gend & Loos.
 5. Maria Johanna van der Sman, geb. Rotterdam 24 maart 1922.
 6. Petrus van der Sman, geb. Rotterdam 30 juni 1926.

XIIIc Dirk Gerardus van der Sman, (zoon van XIIb Lambertus), geb. Delfshaven 31 januari 1883, overl. Putte (N.B.) 3 juni 1959. "Na de lagere school ging Dirk als loopjongen bij een comestibles zaak op de Hoogstraat werken. Later kwam hij in dienst bij G. Watereus op het Visschersdijk. Hier werkte hij tot 1921. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Dirk de gehele mobilisatie onder dienst. Oorspronkelijk te Utrecht, later wegens slechte gezondheid van zijn vrouw te Rotterdam. ... Van na de mobilisatie tot zijn 65e jaar [heeft hij] bij P. Smit gewerkt." Hij huwde Overschie 13 juni 1912 met Maria Johanna Kerklaan, geb. Overschie 30 juni 1884, overl. Beekbergen 23 november 1969, dochter van Gerardus Kerklaan en Catharina Kamps.
  Kinderen:
 1. Lambertus Johannes Maria van der Sman, geb. Rotterdam 5 mei 1913, overl. Rotterdam 16 mei 1988 (begraven op de begraafplaats van de St. Martinusparochie te Wehl), radio-technicus. Hij huwde Rotterdam 14 oktober 1942 met Margaretha Johanna Anna Pietersma, geb. Rotterdam 30 april 1915, dochter van Anne Pietersma (uit Achtkarspelen) en Josephina Anna Christina Berends.
   Kinderen:
  1. Lambertus Martin Marie (Berrie) van der Sman, geb. Rotterdam 2 augustus 1946, overl. ald. 27 februari 1984 (begraven op de begraafplaats van de St. Martinusparochie te Wehl).
  2. Theodorus Lambertus Martin Maria van der Sman, geb. Rotterdam 30 mei 1950. Tot 1984 met name werkzaam als ambulanceverpleegkundige. Na de priesteropleiding aan het seminarie te Antwerpen op 25 januari 1986 in De Meern (gemeente Utrecht) tot priester voor het aartsbisom Utrecht gewijd. Thans pastoor van de parochies van Borne en Hertme.
 2. Gerardus Cornelis van der Sman, geb. Rotterdam 3 mei 1914, metaaldraaier. Hij huwde Rotterdam 16 november 1938 met Johanna van Rijn, geb. Delft 16 november 19.., dochter van Jacobus van Rijn en Cornelia Johanna Bol.
   Kinderen:
  1. Theodorus Jacobus Maria van der Sman, geb. Rotterdam 2 oktober 1939, bankwerker. Hij huwde Rotterdam 2 januari 1963 met Christine Pardoen, dochter van Jacobus Pardoen en Cristina Imre.
    Dochter:
   1. Annelies van der Sman, geb. Rotterdam 21 november 1964.
  2. Cornelia Maria Johanna van der Sman, geb. Rotterdam 12 november 1942. Zij huwde 9 november 1962 met Willibrordus Oosterhout.
  3. Jacobus Johannes Petrus van der Sman, geb. Rotterdam 12 maart 1945.
  4. Maria Johanna Cornelia van der Sman, geb. Rotterdam 14 januari 1948.
 3. Cornelis Leonardus van der Sman, geb. Rotterdam 9 november 1917. "Na de lagere school ging hij naar een internaat van de broeders van de La Salle. De bedoeling was onderwijzer te worden. Werd echter wegens zijn gehoor afgekeurd. Hij werd schoenmaker." Hij huwde Rotterdam 22 mei 1947 met Cornelia Wilhelmina de Korte, geb. Rotterdam 7 december 1915, dochter van Cornelis de Korte en Maria Hendrika van Hofwegen.
   Kinderen:
  1. Maria Cornelia Johanna (Marijke) van der Sman, geb. Rotterdam 1 juni 1948.
  2. Cornelis Marinus (Kees) van der Sman, geb. Rotterdam 26 mei 1951.
  3. Josephina Petronella van der Sman, geb. Rotterdam 23 maart 1955.
 4. Petronella Catharina van der Sman, geb. Rotterdam 30 oktober 1919. Zij huwde met Johannes Jacobus van Huut, geb. Rotterdam 27 augustus 1916, zoon van Jacobus Adrianus van Huut en Catharina Sophia Elisabeth Kraan. [Petronella wordt het "5e kind van Dirk" genoemd]
 5. Theodorus Maria van der Sman, geb. Rotterdam 14 februari 1922, overl. ald. 5 maart 1922.


XIIId Petrus van der Sman, (zoon van XIIb Lambertus), geb. Rotterdam 22 juni 1885, overl. ald. 8 maart 1956. "Kwam als jongen in dienst van P. van der Ende, drukkerij te Rotterdam, hij bleef er ruim 55 jaar in dienst." Hij huwde met Catharina Machtilda Johanna Willems, geb. Rotterdam 1 juli 1884, overl. Haarlem 3 juni 1960.

  Kinderen:
 1. Lambertus van der Sman, geb. Rotterdam 7 maart 1919. Hij huwde met J.M. Scholte. Woont te Haarlem.
 2. Jacobus Lambertus J. van der Sman, geb. Rotterdam 29 maart 1920, electro-monteur bij de firma de Hoop. Hij huwde Rotterdam 9 augustus 1949 met Geertruida Maria Johanna Vredebregt, geb. Rotterdam 17 oktober 1925.
   Kinderen:
  1. Petrus Adrianus (Peter) van der Sman, geb. Rotterdam 18 juni 1950.
  2. Adriana Maria (Jenny) van der Sman, geb. Rotterdam 14 augustus 1951.
  3. Jozef Lambertus Jacobus (Jos) van der Sman, geb. Rotterdam 5 september 1955.
  4. Johannes Clemens Maria (Hans) van der Sman, geb. Rotterdam 5 september 1955.
 3. Petrus Willem A. van der Sman, geb. Rotterdam 21 augustus 1922, boekbinder. Hij huwde met M.C. Huttman. Woont in Australië.

XIIIe Johannes van der Sman, (zoon van XIIc Pieter), geb. Hillegersberg 25 februari 1887, had na 1920 een timmermanswerkplaats. Woonde eerste in de Hammerstraat, later Heer Kerstantstraat 93. Hij huwde 16 augustus 1911 met Johanna Turkenburg.
  Kinderen:
 1. Agatha Johanna van der Sman, geb. Rotterdam 9 augustus 1912.
 2. Johannes Petrus van der Sman, geb. Rotterdam 24 oktober 1913, timmerman. Hij huwde met ...Mensink?
   Kinderen o.a.:
  1. Johannes A.J. van der Sman, geb. 13 april 1947.
 3. C. Petrus Johannes van der Sman, geb. 18 december 1914.
 4. Johanna Elisabeth van der Sman, geb. Rotterdam 25 september 1919. Zij huwde met ... Pelger.
 5. Bertha van der Sman, geb. Rotterdam 1 december 1917. Zij huwde met Johannes Adrianus Cornelis Muilman.
 6. Hendrikus van der Sman, geb. Rotterdam 2 juni 1921. Hij huwde ...
 7. Corstiaan van der Sman, geb. 30 juli 1922.
 8. Gerardus Johannes van der Sman, geb. 6 februari 1924. Hij huwde met Petronella Maria Borsboom.
   Kinderen:
  1. Anna Maria Christina van der Sman, geb. 1948.
  2. Julia Petronella Maria van der Sman, geb. 26 november 1951.
 9. Franciscus van der Sman, geb. Rotterdam 7 juli 1926.
 10. Marinus van der Sman, geb. Roterdam 31 juni 1928.
 11. Jacobus Johannes van der Sman, geb. Rotterdam 19 september 1930.


XIIIf Petrus Johannes van der Sman, (zoon van XIIc Pieter), geb. Hillegersberg 23 juni 1889, overl. in 1983, bankwerker, later concierge van het Atlantic-House, woonde Houtlaan 76. Hij huwde met Martina Maria van Zoelen, geb. 23 oktober 1889, overl. 7 februari 1959.

  Kinderen:
 1. Agatha Martina Maria van der Sman, geb. Rotterdam 24 april 1915. Zij huwde met Henk van der Lans.
 2. Hermanus van der Sman, geb. 15 november 1916 of 1917, overl. november 1998 of 1999. Missionaris Heilig Hart, meer dan 40 jaar in Phillipijnen, waar hij ook een hogere technische school heeft opgericht en is daar rector van geweest.
 3. Anna C.M. van der Sman (Annie), geb. Rotterdam 21 augustus 1920.
 4. Magdalena Maria van der Sman (Lenie), geb. Rotterdam 5 februari 1923.
 5. Petrus Johannes van der Sman (Piet), geb. Rotterdam 2 september 1925.
   Kinderen:
  1. Jan Willem van der Sman, architect.
  2. Pieter van der Sman, acteur bij het Nationaal Toneel
 6. Catharina M.Th. van der Sman (Toos), geb. Rotterdam 7 februari 1928, overl. juni 1999.
 7. Johannes Franciscus van der Sman (Jan), geb. Rotterdam 18 juli 1931, overl. bij een auto-ongeval 2 april 1962, in dienst bij de Firma Timmermans.
 8. Petronella C.M. van der Sman, geb. Rotterdam 12 mei 1933, overl. 22 augustus 2002 bij een tragisch ongeluk: zij werd overreden bij oversteken op zebrapad door auto die achtervolgd werd door de politie.


XIIIg Lambertus van der Sman, (zoon van XIIc Pieter), geb. Hillegersberg 3 januari 1892. Kwam tijdens de mobilisatie '14-'18 bij de douane, later belastingambtenaar. Woont te Maastricht. Hij huwde met Catharina Philomena Eggen, geb. Brunssum 28 mei 1899.

  Kinderen:
 1. Petrus Lambertus van der Sman, geb. Echt (Limburg) 11 juli 1921.
 2. Theresia Maria Anna van der Sman, geb. Hillegersberg 26 april 1926.
 3. Wilhelmnus Hendricus Petrus van der Sman, geb. Hillegersberg 20 april 1931.
 4. Martinus Wilhelmus Johannes van der Sman, geb. Hillegersberg 13 december 1933.
 5. Hendricus van der Sman, geb. Maastricht 9 november 1935


XIIIh Hendrik van der Sman, (zoon van XIIc Pieter), geb. Hillegersberg 24 augustus 1894, overl. Rotterdam 15 maart 1942. Hij huwde met Anna Maria Balgooi, overl. Rotterdam 24 juni 1951.

  Kinderen:
 1. Agatha van der Sman, geb. 6 maart 1921.
 2. Petrus Hendricus van der Sman, geb. 3 december 1925.


XIIIi Gerardus Johannes van der Sman, (zoon van XIIc Pieter), geb. 27 april 1902. Hij huwde Hillegersberg 29 mei 1929 met Wilhelmina Margaretha Zuiderveldt.
Kinderen: ??


XIIIj Johannes Leonardus van der Sman, (zoon van XIId Pieter), geb. Bleiswijk 14 september 1888. Slager te Bleiswijk. Hij huwde met Petronella van der Meer, geb. Stompwijk.

  Kinderen:
 1. Petrus van der Sman.


XIIIk Joannes van der Sman, (zoon van XIIe Adrianus; kwartierstaat nr. 12), geb. Pijnacker 25 februari 1883, (chef-)stoker aan de Ned. Gist- & Spiritusfabriek, woonde achtereenvolgens Willemstraat (Hof van Delft) tot ca. 1911, daarna aan de Delfgauwseweg te Vrijenban tot ca. 1913 en later in de Van der Madestraat te Delft, eerst nr. 24 en na 1930 op nr. 7. Hij huwde 1e Vrijenban 21 april 1909 met Maria Antonia van Bergen Henegouw, geb. Vrijenban 9 juni 1884, overl. Delft 24 april 1940, dochter van Johannes van Bergen Henegouw en Johanna Annetta Middelkoop.
Hij huwde 2e Den Haag 20 augustus 1941 met Gerardina Maria van Geest, geb. Den Haag 2 oktober 1883, overl. Delft 11 maart 1969, dochter van Hendricus P. van Geest en Gerardina Schuurman.
Onderste rij de zussen: Truus, Cor, Rie, Toos, Jo, en Co
Bovenste rij de broers: Gerard, Wim, Aad, Jan, Piet en Kees
Klik op de foto voor een grotere in een nieuw venster (72 kB)

Zie voor een volledig overzicht de parenteel met alle nakomelingen van Joannes van der Sman (1883-1962) en Maria Antonia van Bergen Henegouw (1884-1940) (generaties III en verder alleen toegankelijk voor familieleden)

  Kinderen uit 1e huwelijk:
 1. Cornelia Maria (Cor) van der Sman, geb. Hof van Delft 28 februari 1910, overl. Delft 4 juni 1988. Zij huwde Delft 24 oktober 1934 met Petrus Philippus Tetteroo, geb. Delft 5 februari 1907, overl. ald. 14 oktober 1976, zoon van Petrus Philippus Tetteroo en Elizabeth Holterman.
 2. Johanna Annetta Jacoba (Jo) van der Sman, geb. Hof van Delft 14 maart 1911, overl. Delft 24 november 1993. Zij huwde 1e Delft 23 augustus 1939 met Dominicus Franciscus Joseph de Bruijn, geb. Delft 8 september 1914, overl. ald. 23 oktober 1943, zoon van Dominicus Franciscus Joseph de Bruijn en Johanna M. Blok. Zij huwde 2e Delft 15 juni 1950 met Izaac Rontberg, geb. Delft 25 februari 1904, overl. ald. 13 maart 1975, zoon van Leonardus Rontberg en Helena Horree.
 3. Maria Geertruida (Rie) van der Sman, geb. Vrijenban 26 mei 1912, overl. Delft 6 maart 1992. Zij huwde Delft 31 december 1934 met Theodorus van der Voort, geb. Delft 9 augustus 1910, overl. Oss 16 april 1990, zoon van Hugo van der Voort en Theodora C. van Wissing.
 4. Johannes Gerardus (Jan) van der Sman, geb. Delft 6 december 1913, overl. ald. 7 december 1983. Hij huwde Delft 24 april 1935 met Petronella Maria Nadorp, geb. Delft 29 maart 1908, dochter van Andries J.J. Nadorp en Cornelia H.M. Meelberg.
   Kinderen:
  1. Maria Antonia Catharina (Rita) van der Sman, geb. Delft 19 januari 1936, overl. Dieren 29 juli 1979. Zij huwde Delft 17 mei 1960 Hendrikus (Henk) van der Wagt, geb. Alphen aan den Rijn 6 juni 1935, zoon van Marinus van der Wagt en Alida Drop. Hij hertr. met Nelleke Oken.
  2. Catharina Cornelia (Toos) van der Sman, geb. Delft 19 maart 1937. Zij huwde Delft 15 mei 1962 Gerardus (Gerard) Nooyen, geb. Delft 28 november 1936, zoon van Leonardus Nooyen en Klazina Hagen.
  3. Cornelia (Cor) van der Sman, geb. Delft 29 juni 1938. Zij huwde Delft 28 september 1962 (huwelijk ontbonden ca. 1973) Johannes (Jan) Penning, geb. Delft 3 juni 1936, zoon van Johannes Penning en Hendrika Pieper. Zij huwde 2e met Jan Tiddo Wilkens, geb. Leermens (Gr.) 26 maart 1946, zoon van Filippus Wilkens en Jantje N.N.
  4. Petronella Maria (Nel) van der Sman, geb. Delft 22 juni 1940. Zij huwde Delft 30 maart 1962 Wilhelmus L. (Wim) Tetteroo, geb. Delft 6 september 1939, zoon van Wilhelmus Tetteroo en Maria Hogendijk.
  5. Johanna Gerardina Maria (Joke) van der Sman, geb. Delft 10 mei 1942. Zij huwde Delft 8 april 1964 Bernardus (Ben) Haak, geb. Delft 19 maart 1939, zoon van Johannes Haak en Jacoba Wardenaar.
 5. Antonia Maria (Toos) van der Sman, geb. Delft 18 januari 1915, overl. Delft 29 juni 2000. Zij huwde Delft 17 juni 1942 met Reinier Antonius van der Krogt, geb. Vrijenban 23 juli 1920, werkleider Delftse Stichting Sociale Werkvoorziening, overl. Delft 25 februari 1995, zoon van Johannes van der Krogt en Machtilda Johanna Maria van Zwet.
 6. Adrianus Hugo (Aad) van der Sman, geb. Delft 8 januari 1916, overl. ald. 18 december 1990. Hij huwde Delft 25 juni 1941 met Martina M. Nadorp, geb. Delft 28 mei 1919, overl. Delft 16 augustus 1988, dochter van Andries J.J. Nadorp en Catharina J. van Oosten.
   Kinderen:
  1. Catharina Maria Martina (Toos) van der Sman, geb. Delft 3 augustus 1942. Zij huwde Delft 12 september 1964 Jacobus G.M. (Koos) Schaareman, geb. Delft 10 februari 1939, zoon van Aloysius Schaareman en Helena van Ierschot.
  2. Johannes Andries Adrianus (Jan) van der Sman, geb. Delft 3 september 1943. Hij huwde Tilburg 28 maart 1978 Theodora Francisca Maria (Thea) van der Klink, geb. Schiedam 5 januari 1948, dochter van Marius W. van der Klink en Adriana J. Rensman.
    Kinderen:
   1. Neeltje van der Sman, geb. Tilburg 25 juli 1979.
   2. Joris van der Sman, geb. Tilburg 6 juli 1981.
   3. Janneke van der Sman, geb. Tilburg 22 mei 1984.
   4. Gijs van der Sman, geb. Tilburg 25 oktober 1986.
  3. Andries Wilhelmus (André) van der Sman, geb. Delft 9 september 1946, overl. 7 augustus 2000. Hij huwde Delft 28 december 1970 Johanna (Anja) van Es, geb. Delft 31 januari 1950, dochter van Arie M. van Es en Johanna Catharina de Cocq.
    Kinderen:
   1. Susanne van der Sman, geb. Arnhem 29 september 1973.
   2. Jenny van der Sman, geb. Arnhem 29 september 1976.
   3. Lydia van der Sman, geb. Arnhem 21 februari 1979.
  4. Adrianus Gerardus (Aad) van der Sman, geb. Delft 15 mei 1951. Partnerschap (sedert 1988) met Johanna Maria Catherina Liduina (Anneke) Aarssen, geb. Den Haag 15 oktober 1936, dochter van Adolf Marinus Aarssen en Catharina Johanna Maria van Veldhoven.
  5. Maria Anna Petronella (Maria) van der Sman, geb. Delft 21 augustus 1954. Zij huwde Delft 7 juni 1972 Adrianus (Ad) Broks, geb. Breda 28 mei 1947, zoon van Petrus Broks en Adriana den Ouden.
 7. Gerardus Petrus van der Sman, geb. Delft 2 april 1917, overl. ald. 13 januari 1918.
 8. Gerardus Petrus Maria van der Sman, geb. Delft 8 september 1918, overl. ald. 17 november 1918.
 9. Wilhelmus Jacobus (Wim) van der Sman, geb. Delft 7 februari 1920, overl. ald. 22 januari 1994. Hij huwde Delft 17 december 1941 met Johanna J.M. van Velzen, geb. Delft 12 september 1921, dochter van Petrus A. van Velzen en Maria Gitte.
   Kinderen:
  1. Maria Gerardina Petronella (Ria) van der Sman, geb. Delft 31 december 1942, overl. Den Haag 7 mei 1985.
  2. Johanna Jacoba Maria (Annie) van der Sman, geb. Delft 12 december 1945. Zij huwde Delft 3 juli 1968 Petrus S.A. (Peter) de Vreede, geb. Delft 25 februari 1947, zoon van Simon Adrianus de Vreede en Johanna van den Bergh.
  3. Geertruida Cornelia Maria (Truus) van der Sman, geb. Delft 25 april 1947. Hij huwde Delft 14 mei 1969 Johannes (Hans) Backes, geb. Den Haag 20 april 1944, zoon van Theodor Backes en Maria Slegtehorst.
  4. Wilhelmina Johanna Maria (Wil) van der Sman, geb. Delft 17 februari 1949. Zij huwde Delft 24 april 1968 Cornelis (Kees) van der Linden, geb. Delft 23 mei 1946, zoon van Albertus van der Linden en Wilhelmina Dullaart.
  5. Lucia Geertruida Maria (Loes) van der Sman, geb. Delft 27 mei 1951. Zij huwde Delft 13 december 1972 Johannes Chr. (Hans) van der Velden, geb. Delft 21 juni 1951, zoon van Willem J.Chr. van der Velden en Katharina M.Chr. Warnaar.
 10. Petrus Leonardus (Piet) van der Sman, geb. Delft 6 februari 1921, overl. Groningen 2 april 1989. Hij huwde Delft 24 mei 1944 met Anna M.C. van Domburg, geb. Delft 14 september 1920, dochter van Petrus C. van Domburg en Catharina A. Kwant.
   Kinderen:
  1. Maria Catharina (Riet) van der Sman, geb. Pijnacker 1 november 1945. Zij huwde Pijnacker 28 mei 1968 Jacobus G. (Koos) van Winden, geb. Berkel en Rodenrijs 9 oktober 1942, zoon van Jacobus G. van Winden en Cornelia A.A. Koot.
  2. Catharina Maria (Ineke) van der Sman, geb. en overl. Pijnacker 7 januari 1947.
  3. Petrus Gerardus Maria (Piet) van der Sman, geb. Pijnacker 29 mei 1948. Hij huwde Ten Boer 19 december 1975 Anne Willemina Noorman, geb. Garmerwolde (gem. Ten Boer) 8 mei 1954, dochter van Hendrik Meerten Noorman en Willemina van Zanten.
   Partner van Janine.
    Kinderen:
   1. Rosmarijn van der Sman, geb. Leiderdorp 26 juli 1980.
   2. Iris van der Sman, geb. Leiderdorp 25 mei 1982.
   3. Floris van der Sman, geb. Leiderdorp 24 februari 1985.
    Dochter van Janine:
   4. Hannah.
  4. Catharina Elisabeth Maria (Suus) van der Sman, geb. Pijnacker 11 november 1949.
 11. Jacoba Petronella (Co) van der Sman, geb. Delft 13 januari 1922. Zij huwde Delft 7 juli 1943 met Theodorus Franciscus Maria Kersbergen, geb. Delft 1 april 1921, overl. ald. 1 november 1994, zoon van Franciscus Reinier Kersbergen en Catharina Petronella Kleis. Voor verder voorgeslacht, zie de kwartierstaat van hun kleinzoon Frits van Leeuwen.
 12. Gerardus Cornelis (Gerard) van der Sman, geb. Delft 19 april 1924. Hij huwde Delft 16 maart 1949 met Adriana M. van Mil, geb. Delft 2 juni 1926, dochter van Petrus H.C. van Mil en Clara M.A. van Steenbeek.
   Kinderen:
  1. Johannes Petrus (Jan) van der Sman, geb. Delft 27 januari 1951. Hij huwde Delft 26 september 1972 Anneke Ruigrok (Anna M.A.), geb. Pijnacker 27 januari 1952, dochter van Cornelis A.J. Ruigrok en Gerarda P. Goeman.
    Kinderen:
   1. Monique Karin van der Sman, geb. Delft 5 augustus 1974.
   2. Raymond van der Sman, geb. Delft 21 maart 1978.
  2. Clara Maria Martina (Carla van der Sman), geb. Delft 15 februari 1952. Zij huwde Delft 29 maart 1973 Ferdinand W.M. (Fred) Remmerswaal, geb. Pijnacker 7 september 1950, zoon van Johannes P.M. Remmerswaal en Johanna W. Rullens.
  3. Gerardus Robertus (Gerard) van der Sman, geb. Delft 21 januari 1953. Hij huwde Schipluiden 21 december 1976 Theodora Elizabeth Maria (Thea) Arkesteijn, geb. Schipluiden 31 december 1956, dochter van Leonardus W. Arkesteijn en Elizabeth M. van Leeuwen.
    Kinderen:
   1. Charlotte Gwendolyn (Charley) van der Sman, geb. Den Hoorn 7 oktober 1991.
   2. Bente Elisabeth Adriane van der Sman, geb. Den Hoorn 23 maart 1994.
  4. Maria Cornelia Helena (Riet) van der Sman, geb. Delft 21 januari 1953. Zij huwde Delft 24 oktober 1973 Jacobus Wilhelmus (Joop) van Es, geb. Delft 6 december 1950, zoon van Cornelus van Es en Gertruida Haakman.
  5. Paulina Alida (Paula) van der Sman, geb. Delft 19 juni 1954. Zij huwde Johannes Maria (Johan) van der Knaap, geb. Den Hoorn 13 april 1954, zoon van P.W. van der Knaap en A.M. Smits.
  6. Elisabeth Cornelia Maria (Els) van der Sman, geb. Delft 14 september 1956. Zij huwde Delft 19 juli 1977 Peter van Egmond, geb. Den Haag 24 september 1954, zoon van Aart van Egmond en Helena Goedhart.
 13. Geertruida Cornelia (Truus) van der Sman, geb. Delft 10 januari 1926, overl. ald. 7 maart 1991. Zij huwde Delft 14 februari 1951 met Lucien Robert van Ophem, geb. Antwerpen 31 mei 1925, zoon van Gaston L. van Ophem en Antonia W. Hertogs.
 14. Cornelis Leonardus (Kees) van der Sman, geb. Delft 8 augustus 1930. Hij huwde Delft 12 juli 1956 met Elisabeth C.M. van Adrichem, geb. Schipluiden 6 november 1932, dochter van Hendricus A. van Adrichem en Catharina A. Arkesteijn.
   Kinderen:
  1. Gerardina Maria Geertruida (Germa) van der Sman, geb. Delft 13 mei 1957. Zij huwde Dietmar Voigt.
  2. Catharina Maria (Carmen) van der Sman, geb. Delft 20 oktober 1958.
  3. Elisabeth Adriana (Marlies) van der Sman, geb. Delft 17 februari 1962.
  4. Cornelis Adrianus (Corné) van der Sman, geb. Delft 5 juli 1965. Hij huwde Pien Bruin.

© Peter van der Krogt